Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134.
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną


Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134.
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz mieć powodów do zgłaszania reklamacji, jeśli jednak tak się zdarzy, postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, by rozwiązać zaistniały problem.

Reklamacje można zgłaszać:

Do Ubezpieczyciela na adres Działu Obsługi Klienta 4life Direct:

1. W formie pisemnej na adres:

4Life Direct sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

2. W formie elektronicznej  na adres mailowy: bok@4lifedirect.pl

3. Telefonicznie dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta: 22 354 50 00

4.  W siedzibie firmy 4life Direct na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.

W treści reklamacji należy podać dane, które umożliwią identyfikację sprawy oraz pozwolą na sprawne rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego reklamację;
 • nr polisy;
 • nr telefonu/adres e-mail;
 • opis przedmiotu reklamacji;
 • żądanie potwierdzenia wpływu reklamacji do 4Life Direct.

Jak i w jakim terminie zostanie rozpatrzona reklamacja?

 1. W terminie 30 dni od otrzymania  pisma, zapytania skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. Na wniosek Klienta odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.

Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio:

 • na adres Ubezpieczyciela;
 • do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego;
 • skorzystać z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów zwracając się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl;
 • wystąpienia z powództwem do polskiego sądu powszechnego.

 

4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa ( dalej: „4Life Direct” wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313549, będącą agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.

 

4Life Direct działa na rzecz notyfikowanego w Polsce zakładu ubezpieczeń Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited zarejestrowanego na Gibraltarze w Rejestrze Spółek (Companies House) pod numerem 10100.