Oferowane produkty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ochrona Szpitalna

Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kliknij na link Pobierz PDF poniżej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Ochrona Szpitalna”

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 22 354 50 00 lub korzystając z formularza kontaktowego – zawsze chętnie służymy pomocą.

Jeśli potrzebujesz poprzednich wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odwiedź nasze  Archiwum.

 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU „OCHRONA SZPITALNA”

Pobierz PDF (202 kB)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu „Ochrona Szpitalna”, przyjęte w dniu 2018r. przez Zarząd Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, zwane dalej OWU, stosuje się do umów zawieranych od 15 listopada 2018 r.
 2.  Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany prawa, na skutek wytycznych organów administracji i po podjęciu właściwej uchwały Zarządu Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited. Umowa może być zwarta na warunkach uzgodnionych przez strony umowy.

DEFINICJE
§ 2

Określenia użyte w niniejszych OWU oznaczają:

 1. 4Life Direct – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, będącą agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11185495/A;
 2. choroba – reakcję organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadzącą do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, będącą podstawą diagnozy lekarskiej, która rozpoczęła się i trwa w okresie obowiązywania umowy;
 3. choroba istniejąca  uszkodzenie ciałachorobę lub choroby, na które zachorował ubezpieczony lub z powodu których rozpoczęto postepowanie diagnostyczno-lecznicze przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wymagające opieki lekarza, leczenia lub hospitalizacji. Definicja ta obejmuje również choroby które są następstwem i  powikłaniem choroby istniejącej, nawet jeśli wystąpiły w okresie odpowiedzialności ubezpieczonego;
 4. dziecko/ dzieci – dzieci naturalne lub przysposobione, od 6. miesiąca do 18. roku życia, pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego, wymienione w polisie;
 5. chemioterapia – metodę systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą leków stosowanych dożylnie lub doustnie. Są to leki stosowane do niszczenia komórek nowotworowych lub zatrzymania ich wzrostu (mogą to być leki cytostatyczne, leki ukierunkowane lub terapia biologiczna). Chemioterapią w rozumieniu OWU nie jest terapia hormonalna;
 6. hospitalizacja – całodobowy pobyt w szpitalu służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia chorego na zlecenie lekarza, włącznie z dniem przyjęcia;
 7. lekarz – osobę posiadającą właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej dokumentami;
 8. nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło po dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, prowadzące do uszkodzenia ciała ubezpieczonego hospitalizacji. Zawał serca,  udar mózgu, wylew krwi do mózgu nie są uznawane za nieszczęśliwy wypadek. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się także następstw zdrowotnych dźwignięcia, długotrwałego lub nadmiernego wysiłku fizycznego;
 9. podwójne świadczenie szpitalne – świadczenie dodatkowe podwajającą kwotę wypłaty świadczenia dziennego maksymalnie przez okres 14 dni, jeżeli hospitalizacja jest bezpośrednio wynikiem nieszczęśliwego wypadku;.
 10. polisa – dokument wystawiony w imieniu ubezpieczyciela przez 4Life Direct potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
 11. radioterapia  – leczenie nowotworów złośliwych promieniami jonizującymi;
 12. składka – kwotę należną z tytułu umowy, określoną w polisie, wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaloną w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 13. szpital – zakład opieki zdrowotnej będący w rozumieniu obowiązujących przepisów zakładem lecznictwa zamkniętego lub zakładem udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, zatrudniający w pełnym wymiarze godzin profesjonalny i wykwalifikowany personel medyczny, zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriów, prewentoriów, hospicjów, ośrodków leczniczych i uzdrowiskowych, spa, wodolecznictwa, szpitali uzdrowiskowych i sanatoryjnych, placówek leczenia odwykowego, domów opieki dla rekonwalescentów i osób starszych, klinik i placówek leczenia schorzeń psychiatrycznych, nawet jeśli formalnie są według prawa polskiego „szpitalami”;
 14. świadczenie – kwotę należną ubezpieczonemu w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 15. świadczenie dodatkowe – wskazane w polisie świadczenie dodatkowe (jeżeli takie świadczenie wybrano), które za opłatą dodatkowej składki dołączono do umowy ubezpieczenia „Ochrona Szpitalna”;
 16. świadczenie dzienne - kwotę wskazaną w aktualnej polisie, należną ubezpieczonemu za każdy dzień hospitalizacji, wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 17. ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą z ubezpieczycielem umowę; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowę poza zakresem tej działalności;
 18. ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną w polisie, na rzecz której zawarto umowę;
 19. ubezpieczyciel – Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar. W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuszczą Unię Europejską bez wystarczających umów prawnych (twardy Brexit), aby umożliwić ubezpieczycielowi dalsze świadczenie usług ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, ubezpieczyciel planuje przeniesienie siedziby do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o czym poinformuje ubezpieczającego, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 20. umowa – umowę ubezpieczenia „Ochrona Szpitalna” zawartą na podstawie wniosku oraz OWU;
 21. uszkodzenie ciała – fizyczne uszkodzenie ciała doznane przez ubezpieczonego w wyniku działania siły mechanicznej, środków chemicznych lub temperatury, wymagające porady lekarskiej, leczenia, opieki lub hospitalizacji;
 22. wniosek – wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy złożony na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela;
 23. współmałżonek – osobę wskazaną w polisie, z którą w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowieubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim albo w partnerskim związku nieformalnym (konkubinacie) i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym, przy czym obie osoby w tym związku są stanu wolnego;
 24. świadczenie za bezszkodowość – kwotę wypłacaną po upływie 5 rocznicy umowy i po upływie każdych następnych 5 lat obowiązywania umowy, pod warunkiem, że na dzień wypłaty świadczenia za bezszkodowość umowa nadal obowiązuje i nie została wypowiedziana przez ubezpieczającego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 3

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest hospitalizacja ubezpieczonego.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt ubezpieczonego szpitalu w okresie obowiązywania umowy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku wymagających hospitalizacji, jeśli przyjęcie do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpi nie później niż 30 dni od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku oraz w zgodzie z zapisami OWU.
 3. Umowa może być zawarta w jednym z trzech wariantów:
 1. indywidualnym, z jednym ubezpieczonym;
 2. ze współmałżonkiem ubezpieczonego jako dodatkowo ubezpieczonym;
 3. rodzinnym, ze współmałżonkiem dziećmi (do 3) wskazanymi w polisie jako dodatkowi ubezpieczeniUmową ubezpieczenia w wariancie rodzinnym objętych może zostać więcej niż 3 dzieci, po opłaceniu dodatkowej składki za każde kolejne dziecko.

ZAWARCIE UMOWY
§ 4

 1. Umowa może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. w dniu jej zawarcia zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony mają ukończone 18 lat (chyba, że ubezpieczony wymieniony jest w polisie jako dziecko), a ubezpieczony nie ma ukończonych 76 lat;
 2. ubezpieczyciel otrzymał podpisany przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosek;
 3. ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek i na dowód zawarcia umowy wystawił polisę.
 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub zaproponowania zmiany jej warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 5

 1. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym w polisie.
 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie W przypadku odstąpienia od umowy przez ubezpieczającegoubezpieczyciel zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od daty rozpoczęcia odpowiedzialności wskazanej w polisie, z zastrzeżeniem § 6 i § 7 poniżej. Ubezpieczyciel poinformuje ubezpieczającego o warunkach przedłużenia umowy w terminie co najmniej 45 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta. 
 4. W celu akceptacji warunków przedłużenia umowy zaproponowanych przez ubezpieczyciela zgodnie z punktem 3 powyżej, ubezpieczający jest zobowiązany opłacić składkę wynikającą z tych warunków. Jeżeli składka wynikająca z warunków przedłużenia umowy  nie zostanie opłacona, umowa nie będzie kontynuowana i  zostanie rozwiązana z końcem okresu na jaki została zawarta i za jaki  została zapłacona odpowiednia składka.
 5.  Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 6. Dzieci objęte ubezpieczeniem, po osiągnieciu wieku 18 lat (tj w dniu ukończenia 18 roku życia), automatycznie przestają być objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych polisą. Gdy ubezpieczony lub współmałżonek kończą 80 lat (tj.  w dniu ukończenia 80 roku życia), ubezpieczenie przestaje działać dla tej osoby, która przekracza wspomniany wiek.
 7. Umowa kończy się w miesiącu w którym zostanie wypłacone świadczenie za maksymalna liczbę dni hospitalizacji.

WARIANTY
§ 6

 1. Umowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego lub z dniem ukończenia przez ubezpieczonego 80 lat, z zastrzeżeniem punktu 2. poniżej.
 2. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem lub rodzinnym, po śmierci jednego ze współmałżonków umowa nie wygasa, a drugi ze współmałżonków może kontynuować umowę, pod warunkiem terminowego opłacania składek. W takim przypadku wariant małżeński zmieniany jest na wariant indywidualny z dotychczasową wysokością świadczenia dziennego, zaś wariant rodzinny pozostaje bez zmian. Umowa zawarta w wariancie ze współmałżonkiem lub rodzinnym wygasa w dniu śmierci drugiego współmałżonka lub z dniem ukończenia przez niego 80 lat.
 3. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po ustaniu związku małżeńskiego lub nieformalnego, o których mowa w § 2 punkt 23, na wniosek ubezpieczającego i po akceptacji ubezpieczonychumowa może być kontynuowana w wariancie ze współmałżonkiem na dotychczasowych warunkach lub w wariancie indywidualnym dla każdego z ubezpieczonych na warunkach przedstawionych przez ubezpieczyciela.
 4. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego następców prawnych.

SKŁADKI
§ 7

 1. Składki są płatne miesięcznie w wysokości wskazanej w polisie oraz zgodnie z wyborem ubezpieczającego.
 2. Jeżeli pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczycielaubezpieczający nie dokonał wpłaty zaległej składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje, a umowa wygasa z końcem terminu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 3. Składki obliczane są w oparciu o wiek ubezpieczonego i uwzględniają rodzaj, poziom należnych świadczeń oraz prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń w tym przedziale wieku, jak również opłaty oraz koszty związane z zawarciem i obsługą umowy.
 4. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, przekazywane kwoty przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości.

ZMIANA UMOWY
§ 8

 1. Ubezpieczyciel, na wniosek ubezpieczającego, za zgodą ubezpieczonego przedstawia warunki dodania kolejnych dzieci, zmiany wariantu umowy oraz wysokości dziennego świadczenia wskazanego w polisie. Ubezpieczyciel może także zaproponować zmianę warunków umowy tj. zaproponować dodanie świadczenia dodatkowego lub/i zaproponować podwyższenie wysokości świadczenia dziennego. .
 2. Na dowód, że ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek o zmianę umowy, dostarczy ubezpieczającemu nową polisę na potwierdzenie dokonania zmiany.
 3. W przypadku dodania do umowy kolejnej osoby ubezpieczonej, terminy, o których mowa w §9 punkt 5, będą liczone od daty dodania osoby ubezpieczonej, ale tylko dla osoby, która zostaje dodana do ubezpieczenia.
 4. W przypadku podwyższenia świadczenia dziennego, terminy, o których mowa w § 9 punkt 5 będą liczone od daty podwyższenia tego świadczenia ale tylko dla kwoty, o którą podwyższono dzienne świadczenie.

ŚWIADCZENIA
§ 9

 1. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za okres hospitalizacji dłuższy niż 2 dni w wyniku choroby lub uszkodzenia ciała. Hospitalizacja w rozumieniu niniejszych OWU nie obejmuje dnia, w którym ubezpieczony został wypisany ze szpitala.
 2. Świadczenie dzienne dotyczące dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia, wynosi 50% świadczenia dziennego określonego w polisie.
 3. Wypłacone świadczenie będzie równe sumie świadczeń dziennych za każdy dzień hospitalizacji, z tym zastrzeżeniem, iż świadczenie będzie płacone za maksymalnie 20 dni hospitalizacji  w przypadku pobytu w szpitalu będącego przyczyną danego nieszczęśliwego wypadku, choroby czy  uszkodzenia ciała lub hospitalizacji powiązanej z danym nieszczęśliwym wypadkiem, chorobą czy uszkodzeniem ciała aż do maksymalnie 80 dni  wszystkich hospitalizacji w ciągu całego okresu trwania umowy.
 4. W okresie trwania umowy ubezpieczyciel wypłaci  jednorazowe świadczenie w wysokości równej 5-krotności kwoty dziennego świadczenia wskazanego w polisie w przypadku gdy ubezpieczony jest  leczony chemioterapią lub radioterapią. Świadczenie to przysługuje każdemu ubezpieczonemu zgodnie z § 9 punkt 5b i wyłączeniami wskazanymi w § 11 i ogranicza się do jednej wypłaty świadczenia dla każdego ubezpieczonego  w trakcie trwania umowy.
 5. Obowiązują następujące „okresy karencji”:   

 

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia za bezszkodowość w wysokości 10% wszystkich składek zapłaconych w poprzednich 5 latach obowiązywania umowy powstaje w przypadku, gdy umowa pozostaje w mocy na koniec każdego 5 roku obowiązywania umowy i nie została wypowiedziana. Wypłata świadczenia za bezszkodowość jest należna, jeżeli w poprzednich 5 latach nie zostało wypłacone żadne świadczenie wynikające z obowiązywania umowy.
 2. Jeżeli do umowy dodano podwójne świadczenie szpitalne o którym mowa w § 2 punkt 9 niniejszych OWU, za pierwsze 14 dni hospitalizacji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku zostanie wypłacona podwójna wysokość kwoty świadczenia dziennego. Kolejne  hospitalizacje dotyczące tego samego nieszczęśliwego wypadku będą wypłacone  w kwocie podstawowej świadczenia dziennego.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 10

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy. Świadczenie będzie wypłacone w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do 4Life Direct kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 4Life Direct i jest przekazywane w wysokości określonej w polisie oraz wynikającej z § 9. Termin wypłaty świadczeń nie przekroczy terminów do wypłaty określonych przepisami prawa.
 2. W celu rozpoczęcia procedury wypłaty świadczenia, należy skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem  4Life Direct.
 3. Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 4. Zgłaszający roszczenie jest zobowiązany do powiadomienia ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o zdarzeniu stanowiącym podstawę wypłaty świadczenia w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie nastąpiło lub w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niemożności powiadomienia, wynikłej ze stanu zdrowia osoby zgłaszającej roszczenie.
 5. Występujący z roszczeniem jest zobowiązany do podania wszystkich informacji zgodnie ze stanem faktycznym.
 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez ubezpieczyciela. Koszty badań będą pokrywane przez ubezpieczyciela.  Wszelkie świadczenia z tytułu umowy zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 11

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli hospitalizacja ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji następujących zdarzeń:
 1. ciąży i porodu ubezpieczonego;
 2. chorób lub nieprawidłowości wrodzonych, na które ubezpieczony cierpiał przed rozpoczęciem odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikającej z umowy;
 3. działania wroga (w sensie militarnym), wojny (wypowiedzianej lub nie), wojny domowej, strajku, lokautu, zamieszek o charakterze rebelii lub rewolucyjnym, uzurpacji władzy, aktywnego udziału w działaniach militarnych, paramilitarnych lub policyjnych i terroryzmu;
 4. epidemii ogłaszanych oficjalnie przez odpowiednie organy administracji samorządowej lub Ministerstwa Zdrowia;
 5. hospitalizacji wynikającej z choroby istniejącej  
 6. hospitalizacji spowodowanej rutynowymi lub innymi badaniami, które nie są bezpośrednio wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 7. jakichkolwiek aktów łamania przez ubezpieczonego obowiązującego prawa;
 8. kosmetycznych zabiegów stomatologicznych;
 9. pobytów w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach, hospicjach, ośrodkach leczniczych iuzdrowiskowych, spa, szpitali uzdrowiskowych i sanatoryjnych, wodolecznictwa lub w miejscach odbywania kwarantanny, placówkach lecznictwa odwykowego i placówkach rehabilitacyjno- uzdrowiskowych;
 10. pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków upośledzających możliwość postrzegania,  możliwości poznawcze oraz możliwości podejmowania swobodnych decyzji z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza;
 11. prowadzenia niebezpiecznej działalności zawodowej i gospodarczej polegającej na wykonywaniu pracy i czynności pod woda i pod ziemią na głębokości poniżej 40 metrów, pracy i czynności z materiałami wybuchowymi, pracy i czynności na wysokości powyżej 20 metrów (inne niż praca biurowa);
 12. przypadków hospitalizacji, gdy ubezpieczony nie zostanie skierowany na nią przez uprawnionego lekarza;
 13. schorzeń wynikających z promieniowania, skażenia promieniotwórczego, reakcji jądrowej, skażenia chemicznego, w tym z zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi.
 14. uprawiania wspinaczki górskiej i jaskiniowej, nurkowania, skoków spadochronowych, skoków na bungee, lotniarstwa, sportów zimowych, wodnych lub motorowych, rekreacyjnie uprawianych sportów walki oraz każdego sportu uprawianego zawodowo;
 15. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku aktywnej służby lub szkolenia w formacji wojskowej, obrony cywilnej, policji, agencji ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji o charakterze militarnym lub paramilitarnym;
 16. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku samookaleczenia lub próby samobójczej;
 17. używania narkotyków, alkoholu, uzależnienia, psychoterapii, leczenia chorób i zaburzeń natury psychicznej;
 18. wypadków lotniczych z wyłączeniem lotów o charakterze pasażerskim, samolotem dopuszczonym do eksploatacji i z pilotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia oraz lotów pomiędzy zarejestrowanymi komercyjnymi portami lotniczymi organizowanymi przez uprawnione linie lotnicze;
 19. zabiegów chirurgii plastycznej, kosmetycznej, niepłodności, otyłości, zabiegów sztucznego zapłodnienia lub zabiegów wynikających z wyboru ubezpieczonego, chyba że są wynikiem obrażeń doznanych w nieszczęśliwym wypadku;
 20. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), przewlekłego zapalenia oskrzeli.
 1. Hospitalizacją nie jest, w rozumieniu niniejszych OWU, pobyt w szpitalu w celach rehabilitacyjnych.

SKARGI I ZAŻALENIA
§ 12

 1. Wszelkie pisma, zapytania,  skargi i zażalenia związane z umowami powinny być zgłaszane do ubezpieczyciela  na adres Działu Obsługi Klienta 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1.  Korespondencja w sprawie skarg i wniosków pomiędzy stronami powinna być składana w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku osoba zgłaszająca powinna podać numer polisy lub inne dane pozwalające ustalić umowę ubezpieczenia, której zgłoszenie dotyczy.
 2. W terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania  skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu ubezpieczyciel  za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.
 3. Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio do ubezpieczyciela lub może zgłosić swoją skargę lub zażalenie również do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.
 4. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z jego regulaminem. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 13

 

 1. Dane osobowe Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonych (dalej łącznie jako „Podmioty Danych” lub z osobna jako „Podmiot Danych”) będą przetwarzane przez Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar  (dalej jako „Administrator Danych”) w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonywania oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia.
 2. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email: underwriter@redsands.gi lub pisząc na adres Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych jest dokonywane w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności wypłaty świadczeń przysługujących  uprawnionym podmiotom na podstawie tej umowy,  wykonania obowiązków wynikających z  obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenia  przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Podmiotowi Danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich       przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Podmiotowi Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych będą: 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty realizujące na rzecz Podmiotów Danych świadczenia z tytułu umów dodatkowych, wskazanych w polisie (jeżeli taką opcję wybrał ubezpieczający), a także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi w zakresie obsługi IT oraz związane z weryfikacją praw do świadczeń, przysługujących Podmiotom Danych na podstawie umowy ubezpieczenia.
 9. 9. Dane osobowe Podmiotów Danych mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe Podmiotów Danych będą  przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji    umowy ubezpieczenia, a po tym okresie dla celów i       przez czas oraz w zakresie wymaganym przez  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub dla  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Dane Podmiotów Danych uważane są za tajemnicę ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczenia oznacza wszelkie dane – inne niż informacje poufne – będące w posiadaniu Administratorów Danych, dotyczące osobistych okoliczności lub sytuacji finansowej (lub spraw biznesowych) klientów (w tym zgłaszających roszczenia), oraz umów klientów z ubezpieczycielem. Klient, dla celów niniejszego ustępu, oznacza ubezpieczającego i ubezpieczonego, beneficjenta, jakąkolwiek inną osobę, która składa ofertę zawarcia umowy ubezpieczycielowi i która jest uprawniona do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

 1. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia stron umowy powinny być składane drugiej stronie na piśmie i przesyłane na koszt wysyłającego lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, które zostaną przyjęte i utrwalone na elektronicznym nośniku informacji przez ubezpieczyciela.
 2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia powinny być składane przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w języku polskim na adres 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1. Jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia dokumentacji związanej z wypłatą świadczenia, obowiązek dostarczenia tłumaczenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spoczywa na osobie wnioskującej o wypłatę świadczenia.
 3. Ubezpieczony ubezpieczający mają obowiązek informowania ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych we wniosku.
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polisa i wniosek ubezpieczeniowy składają się na umowę i stanowią podstawę do ustalenia warunków udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporu miedzy stronami umowy, właściwe są polskie sądy powszechne według właściwości ogólnej albo sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającegoubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

DH/OWU/v3/15.11.2018

James Clayton-Wright
Menedżer ds. Underwritingu Ubezpieczeń
Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*

Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia
Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE