Oferowane produkty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Ochrona Wypadkowa

Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kliknij na link Pobierz PDF poniżej.
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Ochrona Wypadkowa”

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 22 354 50 00 lub korzystając z formularza kontaktowego – zawsze chętnie służymy pomocą.

Jeśli potrzebujesz poprzednich wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odwiedź nasze Archiwum.

 
OCHRONA WYPADKOWA

Pobierz PDF (181 kB)
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Ochrona Wypadkowa”, przyjęte w dniu 13 lutego 2019 przez Zarząd Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, zwane dalej OWU, stosuje się do umów zawieranych od 25 marca 2019 r.
 2. Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany prawa lub na skutek wytycznych organów administracji. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej oraz ich doręczenia drugiej stronie umowy.
 3. Umowa ubezpieczenia do której zastosowanie mają OWU  może zostać zawarta zarówno poprzez złożenie pisemnego wniosku jak i do zawarcia umowy ubezpieczenia  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

DEFINICJE
§ 2

Określenia użyte w niniejszych OWU oznaczają:

 1. 4Life Direct – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, będącą agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11185495/A;
 2. nieszczęśliwy wypadek –  niezależne od woli i stanu  zdrowia ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną które wystąpiło po dacie rozpoczecia ochrony ubezpieczeniowej, którego konsekwencją jest śmierć  ubezpieczonego, pod warunkiem, że śmierć ta nastąpi nie później niż 180 dni po dniu w którym nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu niniejszych OWU miał miejsce;
 3. polisa – dokument wystawiony w imieniu ubezpieczyciela przez 4Life Direct potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
 4. składka – kwotę należną z tytułu umowy, określoną w polisie, wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalaną w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 5. suma ubezpieczenia – kwotę wskazaną w aktualnej polisie wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 6. świadczenie – kwotę należną uposażonemu  zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia.
 7. ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą z ubezpieczycielem umowę; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowę poza zakresem tej działalności;
 8. ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną w polisie, na rzecz której zawarto umowę;
 9. ubezpieczyciel – Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar. W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuszczą Unię Europejską bez wystarczających umów prawnych (twardy Brexit), aby umożliwić ubezpieczycielowi dalsze świadczenie usług ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, ubezpieczyciel planuje przeniesienie siedziby do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o czym poinformuje ubezpieczającego, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 10. umowa – umowę ubezpieczenia „Ochrona Wypadkowa” zawartą na podstawie wniosku oraz OWU;
 11. umowa dodatkowa – wskazaną w polisie dodatkową umowę ubezpieczenia, jeżeli taką opcję wybrał ubezpieczający, którą za opłatą dodatkowej składki  zawarto razem z umową „Ochrona Wypadkowa”;
 12. świadczenie komunikacyjne – umowa dodatkowa, która:
 1. podwaja wysokość sumy ubezpieczenia jeśli do wypadku doszło w trakcie kierowania lub jazdy   prywatynym pojazdem mechanicznym  lub w  przypadku, gdy  ubezpieczony jako pieszy został potrącony przez pojazd mechaniczny poruszający się po drodze publicznej lub autostradzie;
 2.  potraja wysokość sumy ubezpieczenia jeśli do wypadku doszło  podczas korzystania przez ubezpieczonego z publicznego środka transportu takiego jak samolot, pociąg, autobus, taksówka lub prom u licencjonowanego przewoźnika podróżując z ważnym biletem na przejazd.
 1. uposażony – osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego jako uprawnioną do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 2. wniosek – wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy ubezpieczenia sporządzony w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość; 
 3. współmałżonek – osobę wskazaną w polisie, z którą, w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim albo w partnerskim związku nieformalnym (konkubinacie) i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, przy czym obie osoby są stanu wolnego.
 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 3

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który to nieszczęśliwy wypadek  miał miejsce okresie obowiązywania umowy.
 3. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach:
 1. indywidualnym: z jednym ubezpieczonym; lub
 2. ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.
 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może żądać by 4Life Direct, działający w imieniu Ubezpieczyciela, udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

ZAWARCIE UMOWY
§ 4

 1. Umowa zostanie zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. w dniu jej zawarcia zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony mają ukończone 18 lat, a ubezpieczony nie ma ukończonych 70 lat;
 2. ubezpieczyciel zaakceptował wniosek i wystawił polisę jako dokument potwierdzający zawarcie umowy.
 1. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie z wnioskiem ubezpieczającego  i niniejszym zobowiązuje się do zawarcia umowy, w przypadku gdy warunki określone w § 4 pkt 1 zostaną spełnione, z wyjątkiem przypadków, w których zawarcie umowy jest  zabronione obowiązującymi przepisami prawa.
 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 5

 1. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym w polisie.
 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela.  Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od daty rozpoczęcia odpowiedzialności wskazanej w polisie. Ubezpieczający ma możliwość przedłużenia na kolejne okresy 5-letnie z zastrzeżeniem, § 6 i § 8 poniżej. Ubezpieczyciel powiadomi ubezpieczającego o możliwości przedłużenia umowy na 45 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Ubezpieczający poprzez zapłatę składki potwierdza przedłużenie umowy na kolejny okres.
 4. Ubezpieczyciel na 45 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa może zaproponować jej przedłużenie na zmienionych warunkach. Jeżeli ubezpieczający ich nie zaakceptuje, umowa zostaje rozwiązana z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 5. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 6. Gdy ubezpieczony lub współmałżonek ukończą 80 lat, ubezpieczenie przestaje obowiązywać dla tej osoby.
 7. Umowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego, z datą jej wypowiedzenia zgodnie z § 5 punkt 5, zgodnie z § 5 punkt 4 lub 6 bądź zgodnie z § 8 punkt 2, w zależności które z tych zdarzeń będzie pierwsze.

WARIANTY
§ 6

 1. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po śmierci jednego ze współmałżonków umowa nie kończy się, ubezpieczyciel wypłaca uposażonemu zgodnie z warunkami umowy świadczenie za osobę zmarłą, a drugi ze współmałżonków może nadal podlegać ubezpieczeniu, pod warunkiem terminowego opłacania składek. W takim przypadku wariant małżeński zmieniany jest na wariant indywidualny z odpowiednio dopasowaną składką. Suma ubezpieczenia  w kontynuowanej umowie pozostaje bez zmian.
 2. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po ustaniu związku małżeńskiego lub nieformalnego, o których mowa w § 2 punkt 15, na wniosek ubezpieczającego po akceptacji ubezpieczonych, umowa może być kontynuowana w wariancie ze współmałżonkiem na dotychczasowych warunkach lub w wariancie indywidualnym dla każdego z ubezpieczonych na warunkach przedstawionych przez ubezpieczyciela.
 3. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego następców prawnych z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 powyżej.

UPOSAŻONY
§ 7

 1. Ubezpieczający może wskazać uposażonych do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy. Ubezpieczający może to wskazanie w każdym czasie zmienić lub odwołać. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego.
 2. Jeżeli wskazano kilku uposażonych, z których jeden lub kilku nie żyje w chwili śmierci ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, pozostałe w ten sposób udziały przypadają pozostałym uposażonym proporcjonalnie do ich udziałów.
 3. Jeżeli nie wskazano uposażonych, uposażeni nie żyją w chwili śmierci ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, świadczenie jest wypłacane członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa:
 1. małżonek w całości;
 2. dzieci w częściach równych jeśli brak współmałżonka;
 3. wnuki w częściach równych jeśli brak współmałżonka i dzieci;
 4. rodzice w częściach równych jeśli brak współmałżonka, dzieci i wnuków;
 5. rodzeństwo w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej;
 6. inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej.
 1. Jeżeli nie wskazano procentu alokacji świadczenia dla osób uposażonych, uznaje się, iż świadczenie należne jest im w częściach równych.
 

SKŁADKI
§ 8

 1. Składki są płatne miesięcznie w wysokości wskazanej w polisie, zgodnie z wyborem ubezpieczającego.
 2. Jeżeli, pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczający nie dokonał wpłaty zaległej składki w ciągu dodatkowego terminu 30 dni od terminu jej wymagalności, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.
 3. Składki zostały obliczone z uwzględnieniem rodzaju i wysokości ubezpieczenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń uprawniających do wypłaty należnych świadczeń w okresie trwania umowy, jak również opłat kosztów zawarcia i obsługi umowy.

ZMIANA WYSOKOŚCI SUMY UBEZPIECZENIA
§ 9

 1. Ubezpieczyciel, na wniosek ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego, przedstawia warunki zmiany wariantu  lub wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Ubezpieczyciel może także zaproponować zmianę warunków umowy tj. zaproponować dodanie umowy dodatkowej lub/i zaproponować podwyższenie sumy ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczyciel dostarczy ubezpieczającemu nową polisę na potwierdzenie zmian w umowie.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 10

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okresie obowiązywania umowy.
 2. W celu rozpoczęcia procedury wypłaty świadczenia, należy skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem  4Life Direct.
 3. Wnioskodawca zgłaszający roszczenie o wypłatę świadczenia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę świadczenia;
 2. kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 3. oryginał aktu zgonu lub kopia aktu zgonu potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. kartę zgonu lub inny dokument  potwierdzający  przyczynę  śmierci ubezpieczonego;
 5. kopię  protokołu  powypadkowego  BHP, policji lub prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku, jeżeli taki protokół był sporządzony;
 6. w przypadku, o którym mowa w § 7 punkt 3, dokument potwierdzający  bycie  członkiem  rodziny,  a  stosownym wykazaniem  takiego  stanu  będą  w  szczególności  akt małżeństwa,  akt  urodzenia,  prawomocne  postanowienie sądu  o  stwierdzeniu  nabycia  spadku,  notarialny  akt poświadczenia   dziedziczenia,   a   także   dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców.
 1. W sytuacji, gdy dokumenty wymienione w punkcie 3 powyżej okazałyby się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct może zwrócić się o dostarczenie innych, określonych w wezwaniu dokumentów.
 2. Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 3. Wypłata wszystkich świadczeń następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia do 4Life Direct kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 4Life Direct. Termin wypłaty świadczeń nie przekroczy terminów do wypłaty określonych przepisami prawa.
 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 11

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi  w bezpośredniej konsekwencji następujących zdarzeń:
 1. aktywnej służby lub szkolenia w formacji wojskowej, obrony cywilnej, policji, agencji ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji o charakterze militarnym lub paramilitarnym;
 2. choroby oraz medycznych lub chirurgicznych skutków jej leczenia;
 3. działania wroga (w sensie militarnym), wojny (wypowiedzianej lub nie), wojny domowej, strajku, lokautu, zamieszek o charakterze rebelii lub rewolucyjnym, uzurpacji władzy, aktywnego udziału w działaniach militarnych, paramilitarnych lub policyjnych i terroryzmu;
 4. jakichkolwiek aktów łamania przez ubezpieczonego obowiązującego prawa;
 5. pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, upośledzających rozumowanie z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza;
 6. promieniowania, skażenia promieniotwórczego, reakcji jądrowej, skażenia chemicznego, w tym zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi;
 7. prowadzenia niebezpiecznej działalności zawodowej i gospodarczej polegającej na wykonywaniu pracy i czynności pod wodą i pod ziemią na głębokości poniżej 40 metrów, pracy i czynności z materiałami wybuchowymi, pracy i czynności na wysokości powyżej 20 metrów (inne niż praca biurowa);
 8. samobójstwa, w tym samookaleczenia lub próby samobójczej;
 9. uprawiania wspinaczki górskiej i jaskiniowej, nurkowania, skoków spadochronowych, skoków na bungee, lotniarstwa, sportów zimowych, wodnych lub motorowych, oraz każdego sportu uprawianego zawodowo;
 10. wypadków lotniczych z wyłączeniem lotów o charakterze pasażerskim, samolotem dopuszczonym do eksploatacji i z pilotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia oraz lotów pomiędzy zarejestrowanymi komercyjnymi portami lotniczymi organizowanymi przez uprawnione linie lotnicze.
 1. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.

SKARGI I ZAŻALENIA
§ 12

 1. Wszelkie pisma, zapytania,  skargi i zażalenia związane z umowami powinny być zgłaszane do Ubezpieczyciela  na adres Działu Obsługi Klienta 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1.  Korespondencja w sprawie skarg i wniosków pomiędzy stronami powinna być składana w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku osoba zgłaszająca powinna podać numer polisy lub inne dane pozwalające ustalić umowę ubezpieczenia, której zgłoszenie dotyczy.
 2. W terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania  skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu Ubezpieczyciel  za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.
 3.   Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub może zgłosić swoją skargę lub zażalenie również do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z jego regulaminem. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 13

 1. Dane osobowe Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonych (dalej łącznie jako „Podmioty Danych” lub z osobna jako „Podmiot Danych”) będą przetwarzane przez Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar  (dalej jako „Administrator Danych”) w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonywania oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia.
 2. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email:  underwriter@redsands.gi lub pisząc na adres Red Sands  Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy  Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych jest dokonywane w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności wypłaty świadczeń przysługujących uprawnionym podmiotom na podstawie tej umowy, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Podmiotowi Danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Podmiotowi Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych będą: 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty realizujące na rzecz Podmiotów Danych świadczenia z tytułu umów dodatkowych, wskazanych w polisie (jeżeli taką opcję wybrał ubezpieczający), a także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi w zakresie obsługi IT oraz związane z weryfikacją praw do świadczeń, przysługujących Podmiotom Danych na podstawie umowy ubezpieczenia.
 9. Dane osobowe Podmiotów Danych mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji  umowy ubezpieczenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub dla  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Dane Podmiotów Danych uważane są za tajemnicę ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczenia oznacza wszelkie dane – inne niż informacje poufne – będące w posiadaniu Administratorów Danych, dotyczące osobistych okoliczności lub sytuacji finansowej (lub spraw biznesowych) klientów (w tym zgłaszających roszczenia), oraz umów klientów z ubezpieczycielem. Klient, dla celów niniejszego ustępu, oznacza ubezpieczającego i ubezpieczonego, beneficjenta, jakąkolwiek inną osobę, która składa ofertę zawarcia umowy ubezpieczycielowi i która jest uprawniona do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

 1. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia stron umowy powinny być składane drugiej stronie na piśmie i przesyłane na koszt wysyłającego lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, które zostaną przyjęte i utrwalone na elektronicznym nośniku informacji przez ubezpieczyciela.
 2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia składane są przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego w języku polskim na adres 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1. Jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia dokumentacji związanej z wypłatą świadczenia, obowiązek dostarczenia tłumaczenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spoczywa na osobie występującej z roszczeniem.
 3. Ubezpieczony i ubezpieczający mają obowiązek informowania ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych we wniosku.
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polisa i wniosek ubezpieczeniowy składają się na umowę i stanowią podstawę do ustalenia warunków udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Polisa nie posiada wartości wykupu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu między stronami umowy właściwe są polskie sądy powszechne według właściwości ogólnej albo sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

AD/OWU/v15/25.03.2019

James Clayton-Wright
Menedżer ds. Underwritingu Ubezpieczeń
Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited

 

 

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*

Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia

O nas

Oferowane produkty

Pytania i odpowiedzi

Do pobrania

Działania społeczne

Kontakt

Polityka prywatności

Polityka plików Cookie

Klauzula Informacyjna

 

Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE