Oferowane produkty

Polisa na Przyszłość Plus

Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kliknij na link Pobierz PDF poniżej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Polisa na Przyszłość Plus”

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 22 354 50 00 lub korzystając z formularza kontaktowego – zawsze chętnie służymy pomocą.

Jeśli potrzebujesz poprzednich wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odwiedź nasze  Archiwum.

 
Polisa na Przyszłość Plus

Pobierz PDF (137 kB)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki ubezpieczenia na życie „Polisa na przyszłość Plus” przyjęte w dniu 6 lutego  2019 r. przez Zarząd Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, zwane dalej „OWU”, stosuje się do umów zawieranych od 25 lutego 2019 r.
 2. Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany prawa lub na skutek wytycznych organów administracji. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej oraz ich doręczenia drugiej stronie umowy.

DEFINICJE
§ 2

Określenia użyte w niniejszych OWU oznaczają:

 1. 4Life Direct – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134 , 00-805 Warszawa, będącą agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A;
 2. polisa – dokument wystawiony w imieniu ubezpieczyciela przez 4Life Direct potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
 3. składka – kwotę należną z tytułu umowy, określoną w polisie, wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalaną w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 4. suma ubezpieczenia – kwotę wskazaną w aktualnej polisie wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 5. świadczenie – kwota należna uposażonemu lub ubezpieczającemu zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia;
 6. ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą z ubezpieczycielem umowę;
 7. ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną w polisie, na rzecz której zawarto umowę;
 8. ubezpieczyciel – Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, zarejestrowany pod numerem 101001. W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuszczą Unię Europejską bez wystarczających umów prawnych (twardy Brexit), aby umożliwić ubezpieczycielowi dalsze świadczenie usług ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, ubezpieczyciel planuje przeniesienie siedziby do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o czym poinformuje ubezpieczającego, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce; 
 9. umowa – umowę ubezpieczenia na życie „Polisa na przyszłość PLUS” zawartą na podstawie wniosku oraz OWU;
 10. umowa dodatkowa – wskazaną w polisie umowę (jeżeli wybrano), którą za opłatą dodatkowej składki dołączono do umowy ubezpieczenia „Polisa na przyszłość PLUS”;
 11. uposażony – osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego lub opiekuna/przedstawiciela prawnego ubezpieczonego jeżeli ubezpieczony ma mniej niż 18 lat jako uprawnioną do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego;
 12. wniosek – wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy złożony na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 3

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy.


ZAWARCIE UMOWY
§ 4

 1. Umowa może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. w dniu jej zawarcia ubezpieczający ma ukończone 18 lat;
 2. w dniu jej zawarcia ubezpieczony ma ukończony 6 tydzień życia a nie ma ukończonych 17 lat;
 3. ubezpieczyciel otrzymał podpisany wniosek w którym podane są wszystkie okoliczności o które zapytywał ubezpieczyciel zarówno podczas procesu weryfikacji przystąpienia do ubezpieczenia jak również na formularzu wniosku ubezpieczeniowego oraz innych dokumentach;
 4. ubezpieczający opłacił pierwszą składkę;
 5. ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek i na dowód zawarcia umowy wystawił polisę.
 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub do zaproponowania zmiany jej warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 5

 1. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym w polisie.
 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki.
 3. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. W tym przypadku ubezpieczającemu nie przysługuje zwrot wpłaconych składek.
 4. Umowa zawierana jest bezterminowo o ile składki, o których mowa w § 8, zostały zaakceptowane i w odpowiedniej wysokości opłacane przez ubezpieczającego.
 5. W przypadku gdy na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w polisie, ubezpieczony nie miał ukończonych 10-ciu lat ubezpieczającemu zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100% wszystkich wpłaconych składek z zastrzeżeniem że kwota ta nie będzie mniejsza niż 2000 zł. Świadczenie zostanie wypłacone w następnym miesiącupo miesiącu w którym ubezpieczony ukończył 18 lat. Świadczenie to jest wypłacane niezależnie od innych pozostałych świadczeń, które będą wypłacane zgodnie z warunkami umowy.
 6. W przypadku gdy na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w polisie, ubezpieczony miał ukończone 10 lat ubezpieczającemu zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100% wszystkich wpłaconych składek, z zastrzeżeniem że kwota ta nie będzie mniejsza niż 2000 zł. Świadczenie zostanie wypłacone w następnym miesiącu po miesiącu w którym ubezpieczony ukończył 25 lat. Świadczenie to jest wypłacane niezależnie od innych pozostałych świadczeń, które będą wypłacane zgodnie z warunkami umowy.
 7. Umowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego lub z datą jej wypowiedzenia zgodnie z § 5 punkt 3 lub z § 8 punkt 2,  w zależności które z tych zdarzeń będzie pierwsze.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
§ 6

 1. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego następców prawnych.
 2. Gdy ubezpieczony ukończy 18 lat ma prawo przejąć prawa i obowiązki ubezpieczającego.

UPOSAŻONY
§ 7

 1. Ubezpieczający może wskazać uposażonych do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy. Ubezpieczający może to wskazanie w każdym czasie zmienić lub odwołać. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego lub jego opiekuna/przedstawiciela prawnego.
 2. Jeżeli wskazano kilku uposażonych, z których jeden lub kilku nie żyje w chwili śmierci ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, pozostałe w ten sposób udziały przypadają pozostałym uposażonym proporcjonalnie do ich udziałów.
 3. Jeżeli nie wskazano uposażonych, uposażeni nie żyją w chwili śmierci ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, świadczenie jest wypłacane członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa:
 1. małżonek w całości;
 2. dzieci w częściach równych jeśli brak współmałżonka;
 3. wnuki w częściach równych jeśli brak współmałżonka i dzieci;
 4. rodzice w częściach równych jeśli brak współmałżonka, dzieci i wnuków;
 5. rodzeństwo w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej;
 6. inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego
 7. w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej.
 1. Jeżeli nie wskazano procentu alokacji świadczenia dla osób uposażonych, uznaje się, iż świadczenie należne jest im w częściach równych.

SKŁADKI
§ 8

 1. Składki są płatne miesięcznie w wysokości wskazanej w polisie.
 2. Jeżeli, pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczający nie dokonał wpłaty zaległej składki w ciągu dodatkowego terminu 30 dni
 3. od terminu jej wymagalności, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.
 4. Składki zostały obliczone na poziomie niezmiennym dla całego okresu trwania ubezpieczenia. Składki uwzględniają rodzaj i wysokość ubezpieczenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń uprawniających do wypłaty należnych świadczeń w okresie trwania umowy, jak również opłaty, koszty zawarcia i obsługi umowy.

ZMIANA WYSOKOŚCI SUMY UBEZPIECZENIA
§ 9

 1. Ubezpieczyciel, na wniosek ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego, przedstawia warunki zmiany wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.
 2. Na dowód, że ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie, dostarczy ubezpieczającemu potwierdzenie dokonania zmiany.
 3. Z zastrzeżeniem § 9 pkt 4 i 5 poniżej, ubezpieczający ma prawo do zwiększenia wysokości sumy ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki bez przeprowadzenia oceny ryzyka w przypadku gdy w życiu ubezpieczonego będzie miało miejsce jedno z następujących wydarzeń:
 1. ukończy studia;
 2. zawrze związek małżeński;
 3. urodzi mu się dziecko;
 4. adoptuje dziecko.
 1. Wysokość sumy ubezpieczenia musi  zostać zwiększona w maksymalnym terminie do 60 dni od daty wydarzenia o którym mowa
  w § 9 punkt 3 pod warunkiem, że wydarzenia będą miały miejsce nie później niż do ukończenia przez ubezpieczonego 40 roku życia.
 2. Sumę ubezpieczenia można zwiększyć maksymalnie cztery razy w trakcie trwania umowy zgodnie z § 9 punkt 3 maksymalenie raz na 12 miesięcy. Maksymalna kwota o jaką można zwiększyć każdorazowo sumę ubezpieczenia jest równa wysokości sumy ubezpieczenia obowiazującej przed 18 urodzinami ubezpieczonego.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 10

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy.
 2. W celu rozpoczęcia procedury wypłaty świadczenia, należy skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem 4Life Direct.
 3. Zakład ubezpieczeń za pośrednictwem 4life Direct informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 4. Wypłata wszystkich świadczeń następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia do 4Life Direct kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 4Life Direct. Termin wypłaty świadczeń nie przekroczy terminów do wypłaty określonych przepisami prawa.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 11

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji lub jest skutkiem następujących zdarzeń:
 1. działań wojennych (wypowiedzianych lub nie) lub terroryzmu;
 2. urazów doznanych podczas aktywnej służby lub szkolenia w formacji wojskowej, obrony cywilnej, policji, w kontyngencie pokojowym, agencji ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji o charakterze militarnym lub paramilitarnym;
 3. czynnego udziału ubezpieczonego w przestępstwie (w tym usiłowaniu popełnienia przestępstwa);
 4. wypadków lotniczych z wyłączeniem lotów o charakterze pasażerskim, samolotem dopuszczonym do eksploatacji i z pilotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia oraz lotów pomiędzy zarejestrowanymi komercyjnymi portami lotniczymi organizowanymi przez uprawnione linie lotnicze;
 5. uprawiania wspinaczki w tym również wspinaczki górskiej i jaskiniowej, nurkowania, skoków spadochronowych, skoków na bungee, lotniarstwa, sportów zimowych, wodnych lub motorowych, wyścigów, eksploracji jaskiń, działalności kaskaderskiej, sportów walki i bojowych, sportów ekstremalnych.
 1. W przypadku podwyższenia wysokości sumy ubezpieczenia zgodnie z § 9 pkt 3 obowiązek wypłaty kwoty o którą podwyższono sumę ubezpieczenia nie zachodzi, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji lub będzie skutkiem samobójstwa, w tym samookaleczenia, w ciągu pierwszych
 2. 24 miesięcy od dnia w którym podwyższono wysokość sumy ubezpieczenia określoną
 3. w umowie ubezpieczenia.
 4. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.

SKARGI I ZAŻALENIA
§ 12

 1. Wszelkie pisma, zapytania, skargi i zażalenia związane z umowami powinny być zgłaszane do Ubezpieczyciela na adres Działu Obsługi Klienta 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1. Korespondencja w sprawie skarg i wniosków pomiędzy stronami powinna być składana w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku osoba zgłaszająca powinna podać numer polisy lub inne dane pozwalające ustalić umowę ubezpieczenia, której zgłoszenie dotyczy.
 2. W terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.
 3. Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub może zgłosić swoją skargę lub zażalenie również do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z jego regulaminem. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 13

 1. Dane osobowe Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonych (dalej łącznie jako „Podmioty Danych” lub z osobna jako „Podmiot Danych”) będą przetwarzane przez Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (dalej jako „Administrator Danych”) w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonywania oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia.
 2. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email:  underwriter@redsands.gi lub pisząc na adres Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych jest dokonywane w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności wypłaty świadczeń przysługujących uprawnionym podmiotom na podstawie tej umowy, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Podmiotowi Danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Podmiotowi Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych będą: 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty realizujące na rzecz Podmiotów Danych świadczenia z tytułu umów dodatkowych, wskazanych w polisie (jeżeli taką opcję wybrał ubezpieczający) , a także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi w zakresie obsługi IT oraz związane z weryfikacją praw do świadczeń, przysługujących Podmiotom Danych na podstawie umowy ubezpieczenia.
 9. Dane osobowe Podmiotów Danych mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy ubezpieczenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Dane Podmiotów Danych uważane są za tajemnicę ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczenia oznacza wszelkie dane – inne niż informacje poufne – będące w posiadaniu Administratorów Danych, dotyczące osobistych okoliczności lub sytuacji finansowej (lub spraw biznesowych) klientów (w tym zgłaszających roszczenia), oraz umów klientów z ubezpieczycielem. Klient, dla celów niniejszego ustępu, oznacza ubezpieczającego i ubezpieczonego, beneficjenta, jakąkolwiek inną osobę, która składa ofertę zawarcia umowy ubezpieczycielowi i która jest uprawniona do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

 1. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia stron umowy powinny być składane drugiej stronie na piśmie i przesyłane na koszt wysyłającego lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, które zostaną przyjęte i utrwalone na elektronicznym nośniku informacji przez ubezpieczyciela.
 2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia składane są przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego w języku polskim na adres 4Life Direct wskazany w §2 punkt 1. Jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia dokumentacji związanej z wypłatą świadczenia, obowiązek dostarczenia tłumaczenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spoczywa na osobie występującej z roszczeniem.
 3. Ubezpieczony i ubezpieczający mają obowiązek informowania ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych we wniosku.
 4. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku sporu między stronami umowy właściwe są polskie sądy powszechne według właściwości ogólnej albo sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

CR/OWU/v5/25.02.2019

James Clayton-Wright
Menedżer ds. Underwritingu Ubezpieczeń
Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited

 

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*

Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia
Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE