Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kliknij na link Pobierz PDF poniżej.

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 22 354 50 00 lub korzystając z formularza kontaktowego – zawsze chętnie służymy pomocą.

Jeśli potrzebujesz poprzednich wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odwiedź nasze  Archiwum.

 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Pobierz PDF (198 kB)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, przyjęte w dniu 4 grudnia 2017 r. przez Zarząd Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, zwane dalej „OWU”, stosuje się do umów zawieranych od 2 stycznia 2018 r. 
 2. Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany prawa lub na skutek wytycznych organów administracji. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej oraz ich doręczenia drugiej stronie umowy.

DEFINICJE
§ 2

Określenia użyte w niniejszych OWU oznaczają:

 1. 4Life Direct – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, będącą agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11185495/A;
 2. choroba – reakcję organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadzącą do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, będącą podstawą diagnozy lekarskiej;
 3. choroba istniejąca – chorobę lub choroby, na które zachorował ubezpieczony, lub uszkodzenie ciała  będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, którego ubezpieczony doznał przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wymagające opieki lekarza, leczenia lub hospitalizacji; 
 4. hospitalizacja – spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem całodobowy pobyt w szpitalu włącznie z dniem przyjęcia,  będący wynikiem uszkodzenia ciała zgodnie z Tabelą Świadczeń § 8 punkt 11. Hospitalizacja powinna mieć miejsce w terminie  30 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i służyć przywracaniu lub poprawie zdrowia chorego na zlecenie lekarza. Hospitalizacja w rozumieniu niniejszych OWU nie obejmuje dnia, w którym ubezpieczony został wypisany ze szpitala;
 5. lekarz – osobę posiadającą właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej dokumentami;
 6. nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło po dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, prowadzące do uszkodzenia ciała, ubezpieczonego;
 7. oparzenie  – drugi i trzeci stopień oparzenia: uszkodzenie tkanki skórnej i tkanek głębszych w wyniku oparzenia  obejmujących co najmniej 30% powierzchni ciała; 
 8. paraplegia – całkowite, trwałe i nieodwracalne porażenie dwukończynowe obejmujące nogi;
 9. pasażer – osoba podróżująca z ważnym biletem uprawniającym do korzystania z publicznego środka transportu u licencjonowanego przewoźnika; 
 10. polisa – dokument wystawiony w imieniu ubezpieczyciela przez 4Life Direct potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
 11. składka – kwotę należną z tytułu umowy, określoną w polisie, wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaloną w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 12. suma ubezpieczenia – kwotę wskazaną w aktualnej polisie wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 13. świadczenie – kwotę należną ubezpieczonemu wypłacaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
 14. świadczenie dzienne – kwotę wskazaną w aktualnej polisie, należną ubezpieczonemu za każdy dzień hospitalizacji, wypłacaną zgodnie z warunkami określonymi umowie;
 15. szpital – zakład opieki zdrowotnej będący w rozumieniu obowiązujących przepisów zakładem lecznictwa zamkniętego lub zakładem udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, zatrudniający w pełnym wymiarze godzin profesjonalny i wykwalifikowany personel medyczny, zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriów, prewentoriów, hospicjów, ośrodków leczniczych i uzdrowiskowych, spa, wodolecznictwa, placówek leczenia odwykowego, domów opieki dla rekonwalescentów i osób starszych, klinik i placówek leczenia schorzeń psychiatrycznych, nawet jeśli formalnie są według prawa polskiego „szpitalami”;
 16. tetraplegia – całkowity, trwały i nieodwracalny niedowład czterokończynowy uniemożliwiający korzystanie z funkcji wszystkich kończyn;
 17. trwałe kalectwo – stan zdrowia będący następstwem nieszczęśliwego wypadku zgodnie z odpowiednią definicją określoną przez właściwe  przepisy prawa dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych („osoba całkowicie niezdolna do pracy”), całkowite i trwałe utracenie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy stwierdzone przed osiągnięciem wieku emerytalnego, które  z medycznego punktu widzenia potrwa do końca życia człowieka. Trwałe kalectwo musi trwać ciągle przez okres co najmniej 180 dni od daty pierwszego rozpoznania i być poświadczone przez lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub inny podmiot uprawniony do orzekania w tym zakresie;
 18. trwałe uszkodzenie mózgu – śmierć tkanki mózgowej której skutkiem jest stały i nieodwracalny deficyt neurologiczny;
 19. trwałe okaleczenie twarzy – trwałą, widoczną tkankę bliznowatą o powierzchni co najmniej dwóch centymetrów kwadratowych lub trwałą bliznę o długości co najmniej 2 centymetrów, na obszarze od linii włosów do żuchwy i uszu włącznie, która powstała w wyniku wypadku w okresie trwania umowy;
 20. ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą z ubezpieczycielem umowę; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowę poza zakresem tej działalności;
 21. ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną w polisie, na rzecz której zawarto umowę;
 22. ubezpieczyciel – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar;
 23. umowa – umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie wniosku oraz OWU;
 24. uszkodzenie ciała – fizyczne uszkodzenie ciała doznane przez ubezpieczonego wymienione w Tabeli Świadczeń (niepełnosprawność, oparzenia, złamania kości i trwałe okaleczenie twarzy) w wyniku wypadku, wymagające porady lekarskiej, leczenia, opieki lub hospitalizacji;
 25. utrata funkcji kończyn(y) – całkowita, stała i nieodwracalna fizyczna utrata kończyn(y) lub jej funkcji powyżej nadgarstka lub stawu skokowego; 
 26. utrata mowy – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata zdolności mówienia; 
 27. utrata słuchu – trwała i nieodwracalna utrata słuchu w stopniu większym niż 95 decybeli we wszystkich częstotliwościach mierzona w uchu o lepszej słyszalności za pomocą audiogramu; 
 28. utrata wzroku – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w stopniu, w którym nawet przy użyciu pomocy wizualnych, badanie wzroku wynosi 3/60 lub gorzej w skali ostrości wzroku przy użyciu tablic Snellena; 
 29. wniosek – wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy złożony na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela;
 30. wnioskodawca – osobę występującą z roszczeniem.
 31. współmałżonek – osobę wskazaną w polisie, z którą w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim albo w partnerskim związku nieformalnym (konkubinacie) i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym, przy czym obie osoby w tym związku są stanu wolnego;
 32. złamanie kości – przerwanie ciągłości kości w wyniku 
 33. nieszczęśliwego wypadku,  w odniesieniu  do następujących obszarów:

a) czaszka – kości głowy z wyłączeniem kości twarzy i nosa;
b) kość miedniczna – wszystkie kości wchodzące w skład kości miednicznej w tym kość guziczna ale z wyłączeniem kości krzyżowej;
c) kość szczękowa – parzyste kości twarzoczaszki; 
d) kręgi – kości kręgosłupa, w tym kość krzyżowa;
e) łopatka – kość łącząca kość ramienną z obojczykiem; 
f) noga – kość udowa, piszczelowa, strzałkowa i pięta;
g) obojczyk – kość  łącząca łopatkę i mostek;
h) ramię  – kość ramienna, łokciowa oraz promieniowa  z wyłączeniem kości nadgarstka i śródręcza;
i) staw biodrowy – kość biodra I stawu biodrowego; 
j) żuchwa – nieparzysta ruchoma część czaszki.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 3

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest uszkodzenie ciała ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ciała  ubezpieczonego powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  który miał miejsce w okresie obowiązywania umowy.
 3. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach:

a. indywidualnym: z jednym ubezpieczonym lub
b. ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.


ZAWARCIE UMOWY
§ 4

 1. Umowa może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a. w dniu jej zawarcia zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony mają ukończone 18 lat  a ubezpieczony nie ma ukończonych 71 lat;
b. ubezpieczyciel otrzymał podpisany przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosek;
c. ubezpieczyciel zaakceptował wniosek i na dowód zawarcia umowy wystawił polisę.

 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub zaproponowania zmiany jej warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 5

 1. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym w polisie.
 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel zwraca ubezpieczającemu wpłacone w tym terminie składki.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od daty rozpoczęcia odpowiedzialności wskazanej w polisie. Ubezpieczający ma możliwość przedłużenia umowy na kolejne pięcioletnie okresy, z zastrzeżeniem, § 5 i § 6 poniżej. Ubezpieczyciel powiadomi ubezpieczającego o warunkach przedłużenia umowy co najmniej  45 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Ubezpieczający poprzez zapłatę składki potwierdza przedłużenie umowy na kolejny okres. 
 4. Ubezpieczyciel na 45 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa może zaproponować jej przedłużenie na zmienionych warunkach. Jeżeli ubezpieczający ich nie zaakceptuje, umowa zostaje rozwiązana z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 5. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. 
 6. Gdy ubezpieczony lub współmałżonek ukończą 80 lat, ubezpieczenie przestaje obowiązywać dla tej osoby.
 7. Umowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego,  z datą wypowiedzenia umowy zgodnie z § 5 punkt 4, 5 i § 6 punkt 2, § 5 punkt 6  oraz punkt 11  w zależności które z tych zdarzeń będzie pierwsze. 
 8. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po śmierci jednego ze współmałżonków  lub ukończeniu przez jedno ze współmałżonków 80 lat  umowa nie wygasa, a drugi ze współmałżonków może kontynuować umowę, pod warunkiem terminowego opłacania składek. W takim przypadku wariant małżeński zmieniany jest na wariant indywidualny z dotychczasową wysokością sumy ubezpieczenia i składką odpowiadającą wariantowi indywidualnemu. 
 9. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po ustaniu związku małżeńskiego lub nieformalnego, o których mowa w § 2 punkt 31, na wniosek ubezpieczającego po akceptacji ubezpieczonych, umowa może być kontynuowana w wariancie ze współmałżonkiem na dotychczasowych warunkach lub w wariancie indywidualnym dla każdego z ubezpieczonych na warunkach przedstawionych przez ubezpieczyciela.
 10. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego następców prawnych.
 11. Umowa kończy się z datą kiedy ubezpieczyciel  wypłaci świadczenie które wraz z kwotą wypłaconych wcześniej świadczeń będzie równe sumie ubezpieczenia zgodnie z § 8. 

SKŁADKI
§ 6

 1. Składki są płatne miesięcznie w wysokości wskazanej w polisie, zgodnie z wyborem ubezpieczającego.
 2. Jeżeli pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczający nie dokonał wpłaty zaległej składki, w ciągu dodatkowego terminu 30 dni od terminu jej wymagalności umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.
 3. Składki zostały obliczone z uwzględnieniem rodzaju i wysokości sumy ubezpieczenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń uprawniających do wypłaty należnych świadczeń w okresie trwania umowy, jak również opłat kosztów zawarcia i obsługi umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 7

 1. Ubezpieczyciel, na wniosek ubezpieczającego, za zgodą ubezpieczonego, w przypadku gdy ubezpieczający i ubezpieczony to różne osoby, przedstawia warunki zmiany wariantu umowy oraz wysokości sumy ubezpieczenia  wskazanej  w polisie.
 2. Na dowód, że ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek o zmianę umowy  dostarczy ubezpieczającemu nową polisę na potwierdzenie dokonania zmiany.

ŚWIADCZENIA
§ 8

 1. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku gdy ubezpieczony przeżyje okres co najmniej 14 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 
 2. Wysokość świadczenia należnego ubezpieczonemu uzależniona jest od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia uszkodzenia ciała ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku według Tabeli Świadczeń.
 3. Świadczenie jest wypłacane za okres hospitalizacji dłuższy niż 2 dni. 
 4. Wypłacone świadczenie za okres hospitalizacji będzie równe sumie świadczeń dziennych za każdy dzień hospitalizacji, z tym zastrzeżeniem, iż świadczenie będzie płacone za maksymalnie  120 dni hospitalizacji  w przypadku pobytu w szpitalu będącego przyczyną danego nieszczęśliwego wypadku czy  uszkodzenia ciała lub hospitalizacji powiązanej z danym nieszczęśliwym wypadkiem czy uszkodzeniem ciała pod warunkiem, że hospitalizacja rozpocznie się w ciągu 30 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo, za hospitalizację spowodowaną każdym jednym nieszczęśliwym wypadkiem, która będzie  trwałą nieprzerwanie co najmniej 14 dni  zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w postaci wypłaty jednorazowej zgodnie z Tabelą Świadczeń.  
 5. Wysokość świadczenia zgodnie z punktami 2 i 3 powyżej ulega podwojeniu w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego uszkodzenia ciała w trakcie podróży pod warunkiem że ubezpieczony spełnia definicję pasażera zgodnie z § 2 punkt 9. 
 6. W przypadku trwałego  kalectwa, tetraplegii, paraplegii  czy trwałego uszkodzenia mózgu jeżeli istnieją wątpliwości co do stopnia uszkodzenia ciała ubezpieczonego, który jest niezbędny do kalkulacji wartości wysokości świadczenia, wysokość świadczenia ustala się, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku. W przypadku braku wątpliwości wypłata świadczenia odbywa się zgodnie z § 9 punkt 4.   
 7. Świadczenie za uszkodzenia ciała ubezpieczonego jest nienależne jeżeli upłynęło więcej niż 12 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku  za wyjątkiem trwałego kalectwa, tetraplegii, paraplegii  czy trwałego uszkodzenia mózgu. 
 8. W ciągu trwania umowy wypłata świadczenia za złamanie kości jest  ograniczona do  jednej hospitalizacji i jednej wypłaty procentu sumy ubezpieczenia jeśli dotyczy tej samej kości.
 9. Świadczenie należne z tytuły trwałego okaleczenia twarzy jest ograniczone do wypłaty jednego świadczenia w ciągu  trwania umowy.
 10. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do każdego ubezpieczonego za wyjątkiem § 8 punkt 5. 
 11. Tabela Świadczeń:


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 9

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje gdy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
 2. W celu rozpoczęcia procedury wypłaty świadczenia, wnioskodawca powinien skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem 4Life Direct.
 3. Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct informuje wnioskodawcę pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 4. Odpowiednie kwoty świadczeń będą wypłacone w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do 4Life Direct kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 4Life Direct. Termin wypłaty świadczeń nie przekroczy terminów do wypłaty określonych przepisami prawa.
 5. Występujący z roszczeniem jest zobowiązany do podania wszystkich informacji zgodnie ze stanem faktycznym. 
 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez ubezpieczyciela. Koszty badań będą pokrywane przez ubezpieczyciela. Wszelkie świadczenia z tytułu umowy zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 10

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli roszczenie ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji następujących zdarzeń:
 1. stresu pourazowego;
 2. jakiejkolwiek choroby nie będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 3. ciąży ubezpieczonego;
 4. działania wroga (w sensie militarnym), wojny (wypowiedzianej lub nie), wojny domowej, strajku, lokautu, zamieszek o charakterze rebelii lub rewolucyjnym, uzurpacji władzy, aktywnego udziału w działaniach militarnych, paramilitarnych lub policyjnych i terroryzmu;
 5. hospitalizacji spowodowanej rutynowymi lub innymi badaniami, które nie są bezpośrednio wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 6. hospitalizacji wynikającej z choroby istniejącej;
 7. jakichkolwiek aktów łamania przez ubezpieczonego obowiązującego prawa;
 8. kosmetycznych zabiegów stomatologicznych;
 9. pobytów w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach, hospicjach, ośrodkach leczniczych i uzdrowiskowych, spa, wodolecznictwa lub w miejscach odbywania kwarantanny;
 10. ponownego przyjęcia do szpitala z tej samej lub powiązanej przyczyny w okresie 12 miesięcy;
 11. pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, upośledzających rozumowanie z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza;
 12. prowadzenia niebezpiecznej działalności zawodowej i gospodarczej polegającej na wykonywaniu pracy i czynności pod woda i pod ziemią na głębokości poniżej 40 metrów, pracy i czynności z materiałami wybuchowymi, pracy i czynności na wysokości powyżej 20 metrów (inne niż praca biurowa);
 13. przypadków hospitalizacji, gdy ubezpieczony nie zostanie skierowany na nią przez uprawnionego lekarza;
 14. schorzeń wynikających z promieniowania, skażenia promieniotwórczego, reakcji jądrowej, skażenia chemicznego, w tym z zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi;
 15. uprawiania wspinaczki górskiej i jaskiniowej, nurkowania, skoków spadochronowych, skoków na bungee, lotniarstwa, sportów zimowych, wodnych lub motorowych, rekreacyjnie uprawianych sportów walki oraz każdego sportu uprawianego zawodowo;
 16. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku aktywnej służby lub szkolenia w formacji wojskowej, obrony cywilnej, policji, agencji ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji o charakterze militarnym lub paramilitarnym;
 17. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku samookaleczenia lub próby samobójczej;
 18. wypadków lotniczych z wyłączeniem lotów o charakterze pasażerskim, samolotem dopuszczonym do eksploatacji i z pilotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia oraz lotów pomiędzy zarejestrowanymi komercyjnymi portami lotniczymi organizowanymi przez uprawnione linie lotnicze;
 19. zabiegów chirurgii plastycznej, kosmetycznej, niepłodności, 
 20. otyłości, zabiegów sztucznego zapłodnienia lub zabiegów wynikających z wyboru ubezpieczonego, chyba że są wynikiem obrażeń doznanych w nieszczęśliwym wypadku.
 1. Hospitalizacją nie jest, w rozumieniu niniejszych OWU, pobyt w szpitalu w celach rehabilitacyjnych.
 2. Wypłata świadczenia nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony umrze w ciągu 14  dni od daty nieszczęśliwego wypadku.
 3. Świadczenie nie przysługuje osobie która umyślnie przyczyniła się do uszkodzenia ciała lub hospitalizacji w wyniku uszkodzenia ciała ubezpieczonego. 

SKARGI I ZAŻALENIA
§ 11

 

 1. Wszelkie pisma, zapytania,  skargi i zażalenia związane z umowami powinny być zgłaszane do ubezpieczyciela na adres Działu Obsługi Klienta 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1.  Korespondencja w sprawie skarg i wniosków pomiędzy stronami powinna być składana w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku osoba zgłaszająca powinna podać numer polisy lub inne dane pozwalające ustalić umowę ubezpieczenia, której zgłoszenie dotyczy.
 2. W terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania  skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia. 
 3. Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub może zgłosić swoją skargę lub zażalenie również do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z jego regulaminem . Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12

 1. Ubezpieczający i ubezpieczony (dalej w niniejszym ustępie: „Osoby, których dotyczą dane”) poprzez podpisanie zgody na odpowiednim wniosku lub w jakiejkolwiek innej formie lub w formie ustnej dobrowolnej deklaracji wyrażenia zgody podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej, udzielą zgody ubezpieczycielowi i 4Life Direct wraz z powiązanymi z nimi kapitałowo spółkom grupy  (dalej w niniejszym ustępie: „Administratorzy Danych”) na zarządzanie oraz automatyczne i ręczne przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Osoby, których dotyczą dane w formularzu lub w ww. rozmowie telefonicznej, Administratorom Danych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,  zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 197.) Podstawą procesowania, w tym zarządzania i przetwarzania danych jest zgoda Osób, których dotyczą dane. Administratorzy Danych są upoważnieni do zarządzania i przetwarzania tajemnicy ubezpieczeniowej klientów oraz ich danych osobowych.
 2. Administratorzy Danych są upoważnieni do zarządzania i przetwarzania podanych danych tak długo, jak istnieje cel zebrania i przetwarzania danych zgodnie z punktem 3 poniżej.
 3. Zarządzane i przetwarzane dane są następujące: dane osobowe klienta, suma ubezpieczenia oraz szczegóły płatności, wszelkie inne okoliczności dotyczące zawarcia, wykonania, rejestracji umowy oraz obsługi świadczonej przez Administratorów Danych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do jego/jej nazwiska i imienia, numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla jego/jej fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości, oraz odniesienia poczynione do tych informacji dotyczące Osób, których dotyczą dane. Tajemnica ubezpieczenia oznacza wszelkie dane – inne niż informacje poufne – będące w posiadaniu administratorów danych, dotyczące osobistych okoliczności lub sytuacji finansowej (lub spraw biznesowych) klientów (w tym zgłaszających roszczenia), oraz umów klientów z ubezpieczycielem. Klient, dla celów niniejszego ustępu, oznacza ubezpieczającego i ubezpieczonego, beneficjenta, jakąkolwiek inną osobę, która składa ofertę zawarcia umowy ubezpieczycielowi i która jest uprawniona do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela.
 4. Administratorzy Danych przekazują dane osób, których dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do wydruku i dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej. Dla celów przetwarzania danych zastosowanie ma obowiązująca polityka prywatności danych administratorów danych. 
 5. Osoby, których dotyczą dane, mogą wnioskować do administratora danych:
 1. o informację, kiedy przetwarzane są ich dane osobowe,
 2. poprawienie ich danych osobowych, i
 3. usunięcie lub blokadę ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest obowiązkowe.
 1. Na wniosek osób, których dotyczą dane, administrator danych przekaże informacje dotyczące danych odnoszących się do danej osoby, w tym te przetwarzane przez wynajętego przez Administratora Danych przetwarzającego dane lub innych na podstawie jego polecenia, źródeł z których zostały uzyskane, celu, podstawy i czasu trwania przetwarzania oraz nazwy i adresu przetwarzającego dane oraz jego działalności związanej z przetwarzaniem danych, okoliczności dotyczących zdarzenia naruszenia prywatności, jego wpływu oraz działań podjętych w celu naprawienia tej sytuacji oraz – jeśli dane osobowe Osób, których dane dotyczą, zostały udostępnione innym – podstawy prawnej i odbiorców.
 2. Administratorzy Danych muszą realizować wnioski o udzielenie informacji bez zwłoki i przekazywać informacje, których wniosek dotyczy, w zrozumiałej formie, na pisemny wniosek Osób, które dane dotyczą, w terminie maksymalnie trzydziestu dni.
 3. Dane Osób, których dane dotyczą, uważane za tajemnicę ubezpieczenia, mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą danej umowy, jej zawarcia i rejestracji oraz obsługi. Przetwarzanie tych danych może mieć miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zawarcia, zmiany i obsługi umowy ubezpieczeniowej oraz do oceny roszczeń wynikających z umowy.  lub dla innych celów  określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922). Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane również dla celów marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

 1. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia stron umowy powinny być składane drugiej stronie na piśmie i przesyłane na koszt wysyłającego lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, które zostaną przyjęte i utrwalone na elektronicznym nośniku informacji przez ubezpieczyciela.
 2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia powinny być składane przez ubezpieczającego lub  ubezpieczonego  w języku polskim na adres 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1. Jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia dokumentacji związanej z wypłatą świadczenia, obowiązek dostarczenia tłumaczenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spoczywa na osobie wnioskującej o wypłatę świadczenia.
 3. Ubezpieczony i ubezpieczający mają obowiązek informowania ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych we wniosku. 
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polisa i wniosek ubezpieczeniowy składają się na umowę i stanowią podstawę do ustalenia warunków udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 
 5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Polisa nie posiada wartości wykupu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu między stronami umowy, właściwe są polskie sądy powszechne według właściwości ogólnej albo sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

NW/OWU/v8/02.01.2018

 

E.O’Regan 
Dyrektor Zarządzający
Red Sands Insurance Company (Europe) Limited

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*
*
OK

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia

O nas

Oferowane produkty

Pytania i odpowiedzi

Do pobrania

Działania społeczne

Kontakt

Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE