Ogólne Warunki – Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Aby pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kliknij na link Pobierz PDF poniżej.

Ogólne Warunki „Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków”

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 22 354 50 00 lub korzystając z formularza kontaktowego – zawsze chętnie służymy pomocą.

Jeśli potrzebujesz poprzednich wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odwiedź nasze  Archiwum.

 
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Pobierz PDF (151 kB)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, przyjęte w dniu 13 lutego 2019 r. przez Zarząd Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, zwane dalej OWU, stosuje się do umów zawieranych od 25 marca 2019 r.
 2. Zmiany OWU mogą nastąpić tylko w przypadku zmiany prawa lub na skutek wytycznych organów administracji. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej oraz ich doręczenia drugiej stronie umowy.
 3. Umowa ubezpieczenia do której zastosowanie mają OWUmoże zostać zawarta zarówno poprzez złożenie pisemnego wniosku jak i przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

DEFINICJE
§ 2

Określenia użyte w niniejszych OWU oznaczają:

 1. 4Life Direct – 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, będącą agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz ubezpieczyciela, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11185495/A;
 2. choroba – reakcję organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadzącą do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, będącą podstawą diagnozy lekarskiej, która rozpoczęła się i trwa w okresie obowiązywania umowy;
 3. choroba istniejąca – chorobę lub choroby, na które zachorował ubezpieczony,lub uszkodzenie ciała  będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, którego ubezpieczony doznał przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wymagające opieki lekarza, leczenia lub hospitalizacji;
 4. hospitalizacja – całodobowy pobyt w szpitalu  wynikający z  uszkodzenia ciała, zgodnie z Tabelą Świadczeń §8 punkt 9, będącego następstwem  nieszczęśliwego wypadku włącznie z dniem przyjęcia. Hospitalizacja powinna mieć miejsce w terminie 30 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i służyć przywracaniu lub poprawie zdrowia u ubezpieczonego na zlecenie lekarza. Hospitalizacja w rozumieniu niniejszych OWU nie obejmuje dnia, w którym ubezpieczony został wypisany ze szpitala;
 5. lekarz – osobę posiadającą właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej dokumentami;
 6. nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i istniejącego stanu zdrowia ubezpieczonego gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło po dacie rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanej w polisie, prowadzące do fizycznego uszkodzenia ciała ubezpieczonego. Zawał serca,  udar mózgu, wylew krwi do mózgu, następstwa zdrowotne dźwignięcia czy długotrwałego lub nadmiernego wysiłku fizycznego nie są uznawane za nieszczęśliwy wypadek;
 7. paraplegia – całkowite, trwałe i nieodwracalne porażenie dwukończynowe obejmujące nogi;
 8. pasażer – osoba podróżująca z ważnym biletem uprawniającym do korzystania z publicznego środka transportu u licencjonowanego przewoźnika;
 9. polisa – dokument wystawiony w imieniu ubezpieczyciela przez 4Life Direct potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
 10. składka – kwotę należną z tytułu umowy, określoną w polisie, wyrażoną w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaloną w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 11. suma ubezpieczenia – kwotę wskazaną w aktualnej polisie wypłacaną według zasad określonych w umowie;
 12. świadczenie – kwotę należną ubezpieczonemu wypłacaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
 13. szpital – zakład opieki zdrowotnej będący w rozumieniu obowiązujących przepisów zakładem lecznictwa zamkniętego lub zakładem udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, zatrudniający w pełnym wymiarze godzin profesjonalny i wykwalifikowany personel medyczny, zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriów, prewentoriów, hospicjów, ośrodków leczniczych i uzdrowiskowych, spa, wodolecznictwa, placówek leczenia odwykowego, domów opieki dla rekonwalescentów i osób starszych, klinik i placówek leczenia schorzeń psychiatrycznych, nawet jeśli formalnie są według prawa polskiego „szpitalami”;
 14. tetraplegia – całkowity, trwały i nieodwracalny niedowład czterokończynowy uniemożliwiający korzystanie z funkcji wszystkich kończyn;
 15. trwałe kalectwo – uszkodzenie ciała  ubezpieczonego, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku  który miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, które spowodowało trwałą
  i  całkowitą niezdolność do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe. Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji  powinna być potwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub inny podmiot uprawniony do orzekania w tym zakresie;
 16. trwałe uszkodzenie mózgu – śmierć tkanki mózgowej której skutkiem jest stały i nieodwracalny deficyt neurologiczny;
 17. ubezpieczający – osobę fizyczną zawierającą z ubezpieczycielem umowę; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierają umowę poza zakresem tej działalności;
 18. ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną w polisie, na rzecz której zawarto umowę;
 19. ubezpieczyciel – Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar. W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuszczą Unię Europejską bez wystarczających umów prawnych (twardy Brexit), aby umożliwić ubezpieczycielowi dalsze świadczenie usług ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, ubezpieczyciel planuje przeniesienie siedziby do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o czym poinformuje ubezpieczającego, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 20. umowa – umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie wniosku oraz OWU;
 21. uszkodzenie ciała – fizyczne uszkodzenie ciała doznane przez ubezpieczonego wymienione w Tabeli Świadczeń (niepełnosprawność  i złamanie )    wskutek nieszczęśliwego wypadku, wymagające porady lekarskiej, leczenia, opieki lub hospitalizacji;
 22. utrata funkcji kończyn(y) – całkowita, stała i nieodwracalna fizyczna utrata kończyn(y)  (amputacja urazowa) lub jej funkcji powyżej   nadgarstka lub stawu skokowego. Amputacja kończyny będąca następstwem leczenia i powikłań chorób nie jest w rozumieniu OWU amputacją urazową.
 23. utrata mowy – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata zdolności mówienia;
 24. utrata słuchu – trwała i nieodwracalna utrata słuchu w stopniu większym niż 95 decybeli we wszystkich częstotliwościach mierzona w uchu o lepszej słyszalności za pomocą audiogramu;
 25. utrata wzroku – całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w stopniu, w którym nawet przy użyciu pomocy wizualnych, badanie wzroku wynosi 3/60 lub gorzej w skali ostrości wzroku przy użyciu tablic Snellena;
 26. wniosek – wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy ubezpieczenia sporządzony w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 27. wnioskodawca - osoba występująca z roszczeniem;
 28. współmałżonek – osobę wskazaną w polisie, z którą w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim albo w partnerskim związku nieformalnym (konkubinacie) i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym, przy czym obie osoby w tym związku są stanu wolnego;
 29. złamanie – przerwanie ciągłości kości wskutek  nieszczęśliwego wypadku potwierdzone badaniami diagnostycznymi. Złamania wieloodłamowe tej samej kości traktowane są jako jedno załamanie. Za złamanie w rozumieniu niniejszych OWU nie uznaje się złamań w miejscu zmian patologicznych w obrębie kości lub złamań, które były spowodowane chorobą tkanki kostnej. Złamanie odnosi się do następujących kategorii złamań:
 1. czaszka – kości głowy: tj. skroniowa, czołowa, ciemieniowa, potyliczna, klinowa i sitowa z wyłączeniem kości twarzy i nosa;
 2. kości miednicy –kość biodrowa, kulszowa i  łonowa z wyłączeniem kości krzyżowej i guzicznej;
 3. kręgosłup – kości kręgosłupa, w tym kość krzyżowa i guziczna;
 4. łopatka – kość łącząca kość ramienną z obojczykiem;
 5. noga – kość udowa, piszczelowa, strzałkowa i pięta z wyłączeniem kości stępu, śródstopia i palców
 6. obojczyk – kość  łącząca łopatkę i mostek;
 7. ramię  – kość ramienna, łokciowa oraz promieniowa  z wyłączeniem kości nadgarstka i śródręcza i palców.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 3

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest uszkodzenie ciała ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ciała  ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  który miał miejsce w okresie obowiązywania umowy.
 3. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach:
 1. indywidualnym: z jednym ubezpieczonym lub
 2. ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.
 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może żądać by 4Life Direct ,działający w imieniu Ubezpieczyciela, udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

ZAWARCIE UMOWY
§ 4

 1. Umowa może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. w dniu jej zawarcia zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony mają ukończone 18 lat  a ubezpieczony nie ma ukończonych 71 lat;
 2. ubezpieczyciel zaakceptował wniosek i na dowód zawarcia umowy wystawił oraz doręczył Ubezpieczającemu polisę.
 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub zaproponowania zmiany jej warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§ 5

 1. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym w polisie.
 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od daty rozpoczęcia odpowiedzialności wskazanej w polisie. Ubezpieczający ma możliwość przedłużenia umowy na kolejne pięcioletnie okresy, z zastrzeżeniem, § 5 i § 6 poniżej. Ubezpieczyciel powiadomi ubezpieczającego o warunkach przedłużenia umowy co najmniej  45 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Ubezpieczający poprzez zapłatę składki potwierdza przedłużenie umowy na kolejny okres.
 4. Ubezpieczyciel na 45 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa może zaproponować jej przedłużenie na zmienionych warunkach. Jeżeli ubezpieczający ich nie zaakceptuje, umowa zostaje rozwiązana z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 5. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
 6. Gdy ubezpieczony lub współmałżonek ukończą 80 lat, ubezpieczenie przestaje obowiązywać dla tej osoby.
 7. Umowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego,  z datą wypowiedzenia umowy zgodnie z  §5 punkt 4 i 5 oraz § 6 punkt 2,  z dniem ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia z zastrzeżeniem §5 punkt 8,  lub z datą wypłacenia sumy ubezpieczenia zgodnie z § 5 punkt 11, w zależności które z tych zdarzeń będzie pierwsze.
 8. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po śmierci jednego ze współmałżonków  nie wygasa, a drugi ze współmałżonków może kontynuować umowę, pod warunkiem terminowego opłacania składek. W takim przypadku wariant małżeński zmieniany jest na wariant indywidualny z dotychczasową wysokością
 9. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po ustaniu związku małżeńskiego lub nieformalnego, o których mowa w § 2 punkt 28, na wniosek ubezpieczającego po akceptacji ubezpieczonych, umowa może być kontynuowana w wariancie ze współmałżonkiem na dotychczasowych warunkach lub w wariancie indywidualnym dla każdego z ubezpieczonych na warunkach przedstawionych przez ubezpieczyciela.
 10. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego następców prawnych.
 11. Umowa kończy się z datą kiedy ubezpieczyciel  wypłaci świadczenie które wraz z kwotą wypłaconych wcześniej świadczeń będzie równe sumie ubezpieczenia zgodnie z § 8 punkt 8.

SKŁADKI
§ 6

 1. Składki są płatne miesięcznie w wysokości wskazanej w polisie, zgodnie z wyborem ubezpieczającego.
 2. Jeżeli pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczający nie dokonał wpłaty zaległej składki, w ciągu dodatkowego terminu 30 dni od terminu jej wymagalności umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.
 3.  Składki zostały obliczone z uwzględnieniem rodzaju i wysokości sumy ubezpieczenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń uprawniających do wypłaty należnych świadczeń w okresie trwania umowy, jak również opłat kosztów zawarcia i obsługi umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 7

 1. Ubezpieczyciel, na wniosek ubezpieczającego, za zgodą ubezpieczonego, w przypadku gdy ubezpieczający i ubezpieczony to różne osoby, przedstawia warunki zmiany wariantu umowy oraz wysokości sumy ubezpieczenia  wskazanej  w polisie.
 2. Na dowód, że ubezpieczyciel pozytywnie zweryfikował wniosek o zmianę umowy  dostarczy ubezpieczającemu nową polisę na potwierdzenie dokonania zmiany.

ŚWIADCZENIA
§ 8

 1. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku gdy ubezpieczony przeżyje okres co najmniej 14 dni od daty nieszczęśliwego wypadku.
 2. Wysokość świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała uzależniona jest od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia i rodzaju uszkodzenia ciała ubezpieczonego  zgodnie z Tabelą Świadczeń.
 3. Świadczenie z tytułu hospitalizacji będzie wypłacone tylko w przypadku gdy hospitalizacja związana z uszkodzeniem ciała rozpocznie się w ciągu 30 dni od daty nieszczęśliwego wypadku i będzie  trwała nieprzerwanie co najmniej 14 dni zgodnie z Tabelą Świadczeń).  Tylko jedno świadczenie  zostanie wypłacone za hospitalizację związaną z uszkodzeniem ciała wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku.  
 4. Wysokość świadczenia  o którym mowa w punktach 2 i 3 powyżej ulega podwojeniu w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego uszkodzenia ciała w trakcie podróży pod warunkiem że ubezpieczony spełnia definicję pasażera zgodnie z § 2 punkt 8.
 5. W przypadku trwałego  kalectwa, tetraplegii, paraplegii  czy trwałego uszkodzenia mózgu jeżeli istnieją wątpliwości co do stopnia uszkodzenia ciała ubezpieczonego, który jest niezbędny do kalkulacji wartości wysokości świadczenia, wysokość świadczenia ustala się, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku. W przypadku braku wątpliwości wypłata świadczenia odbywa się zgodnie z § 9 punkt 4.  
 6. Świadczenie za uszkodzenia ciała ubezpieczonego jest nienależne jeżeli upłynęło więcej niż 12 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku  za wyjątkiem trwałego kalectwa, tetraplegii, paraplegii  czy trwałego uszkodzenia mózgu.
 7. Ubezpieczyciel wypłaci jedno świadczenie za każdą kategorię złamania (niezależnie od liczby i rodzaju złamanych kości) w każdym 5-letnim okresie  trwania umowy z zastrzeżeniem że świadczenie będzie należne za złamanie prawej i lewej nogi, ramienia, łopatki lub obojczyka.   
 8. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do każdego ubezpieczonego za wyjątkiem § 8 punkt 4.
 9. Tabela Świadczeń:

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 9

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia powstaje gdy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 2. W celu rozpoczęcia procedury wypłaty świadczenia, wnioskodawca powinien skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem  4Life Direct.
 3. Wnioskodawca zgłaszający roszczenie o wypłatę świadczenia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  
 1. wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę świadczenia
 2. wypełniony wniosek – oświadczenie lekarza;
 3. kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. dokumentację medyczną potwierdzającą uraz w tym wyniki badania RTG, płyty CD;
 6. kopię   protokołu   powypadkowego BHP  /policji  lub  prokuratury)  potwierdzającego  zajście nieszczęśliwego  wypadku,  jeżeli  taki  protokół  był sporządzony;
 7. w przypadku trwałego kalectwa – orzeczenie ZUS, KRUS lub  innego  podmiotu  uprawnionego  do  orzekania potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji na stałe.
 1. W sytuacji, gdy dokumenty wymienione w punkcie 3 powyżej okazałyby się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct może zwrócić się o dostarczenie innych, określonych w wezwaniu dokumentów.
 2. Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct informuje wnioskodawcę pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 3.  Odpowiednie kwoty świadczeń będą wypłacone w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do 4Life Direct kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 4Life Direct. Termin wypłaty świadczeń nie przekroczy terminów do wypłaty określonych przepisami prawa.
 4. Występujący z roszczeniem jest zobowiązany do podania wszystkich informacji zgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez ubezpieczyciela. Koszty badań będą pokrywane przez ubezpieczyciela. Wszelkie świadczenia z tytułu umowy zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 10

 1. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli roszczenie ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji następujących zdarzeń:
 1. stresu pourazowego;
 2. jakiejkolwiek choroby nie będącej zgodnie z wiedzą medyczną następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 3. ciąży ubezpieczonego;
 4. działania wroga (w sensie militarnym), wojny (wypowiedzianej lub nie), wojny domowej, strajku, lokautu, zamieszek o charakterze rebelii lub rewolucyjnym, uzurpacji władzy, aktywnego udziału w działaniach militarnych, paramilitarnych lub policyjnych i terroryzmu;
 5. wynikających z choroby istniejącej;
 6. jakichkolwiek aktów łamania przez ubezpieczonego obowiązującego prawa;
 7. złamań w miejscu zmian patologicznych w obrębie kości lub złamań które były spowodowane chorobą tkanki kostnej
 8. kosmetycznych zabiegów stomatologicznych;
 9. pobytów w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach, hospicjach, ośrodkach leczniczych i uzdrowiskowych, spa, wodolecznictwa lub w miejscach odbywania kwarantanny;
 10. ponownego przyjęcia do szpitala z tej samej lub powiązanej przyczyny;
 11. pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, upośledzających rozumowanie z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza;
 12. prowadzenia niebezpiecznej działalności zawodowej i gospodarczej polegającej na wykonywaniu pracy i czynności pod woda i pod ziemią na głębokości poniżej 40 metrów, pracy i czynności z materiałami wybuchowymi, pracy i czynności na wysokości powyżej 20 metrów (inne niż praca biurowa);
 13. wynikających z promieniowania, skażenia promieniotwórczego, reakcji jądrowej, skażenia chemicznego, w tym z zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi;
 14. uprawiania wspinaczki górskiej i jaskiniowej, nurkowania, skoków spadochronowych, skoków na bungee, lotniarstwa, sportów zimowych, wodnych lub motorowych, rekreacyjnie uprawianych sportów walki oraz każdego sportu uprawianego zawodowo;
 15. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku aktywnej służby lub szkolenia w formacji wojskowej, obrony cywilnej, policji, agencji ochrony osób i mienia lub każdej innej formacji o charakterze militarnym lub paramilitarnym;
 16. uszkodzenia ciała powstałego w wyniku samookaleczenia lub próby samobójczej;
 17. wypadków lotniczych z wyłączeniem lotów o charakterze pasażerskim, samolotem dopuszczonym do eksploatacji i z pilotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do jego prowadzenia oraz lotów pomiędzy zarejestrowanymi komercyjnymi portami lotniczymi organizowanymi przez uprawnione linie lotnicze;
 18. zabiegów chirurgii plastycznej, kosmetycznej, niepłodności, otyłości, zabiegów sztucznego zapłodnienia lub zabiegów wynikających z wyboru ubezpieczonego, chyba że są wynikiem obrażeń doznanych w nieszczęśliwym wypadku.
 1. Hospitalizacją nie jest, w rozumieniu niniejszych OWU, pobyt w szpitalu w celach rehabilitacyjnych.
 2. Wypłata świadczenia nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony umrze w ciągu 14  dni od daty nieszczęśliwego wypadku.
 3. Świadczenie nie przysługuje osobie która umyślnie przyczyniła się do uszkodzenia ciała lub hospitalizacji w wyniku uszkodzenia ciała ubezpieczonego.

SKARGI I ZAŻALENIA
§ 11

 1. Wszelkie pisma, zapytania,  skargi i zażalenia związane z umowami powinny być zgłaszane do Ubezpieczyciela  na adres Działu Obsługi Klienta 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1.  Korespondencja w sprawie skarg i wniosków pomiędzy stronami powinna być składana w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku osoba zgłaszająca powinna podać numer polisy lub inne dane pozwalające ustalić umowę ubezpieczenia, której zgłoszenie dotyczy.
 2. W terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania  skargi lub zażalenia, zostanie wysłana do osoby skarżącej odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu Ubezpieczyciel  za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.
 3. Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio do Ubezpieczyciela lub może zgłosić swoją skargę lub zażalenie również do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z jego regulaminem . Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12

 1. Dane osobowe Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonych (dalej łącznie jako „Podmioty Danych” lub z osobna jako „Podmiot Danych”) będą przetwarzane przez Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar  (dalej jako „Administrator Danych”) w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonywania oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia.
 2. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email:  underwriter@redsands.gi lub pisząc na adres Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą przy Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych jest dokonywane w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności wypłaty świadczeń przysługujących uprawnionym podmiotom na podstawie tej umowy, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do  realizacji celu przetwarzania.
 6. Podmiotowi Danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Podmiotowi Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych będą: 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty realizujące na rzecz Podmiotów Danych świadczenia z tytułu umów dodatkowych, wskazanych w polisie (jeżeli taką opcję wybrał ubezpieczający), a także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi w zakresie obsługi IT oraz związane z weryfikacją praw do świadczeń, przysługujących Podmiotom Danych na podstawie umowy ubezpieczenia.
 9. Dane osobowe Podmiotów Danych mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy ubezpieczenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Dane Podmiotów Danych uważane są za tajemnicę ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczenia oznacza wszelkie dane – inne niż informacje poufne – będące w posiadaniu Administratorów Danych, dotyczące osobistych okoliczności lub sytuacji finansowej (lub spraw biznesowych) klientów (w tym zgłaszających roszczenia), oraz umów klientów z ubezpieczycielem. Klient, dla celów niniejszego ustępu, oznacza ubezpieczającego i ubezpieczonego, beneficjenta, jakąkolwiek inną osobę, która składa ofertę zawarcia umowy ubezpieczycielowi i która jest uprawniona do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

 1. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia stron umowy powinny być składane drugiej stronie na piśmie i przesyłane na koszt wysyłającego lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, które zostaną przyjęte i utrwalone na elektronicznym nośniku informacji przez ubezpieczyciela.
 2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia powinny być składane przez ubezpieczającego lub  ubezpieczonego  w języku polskim na adres 4Life Direct wskazany w § 2 punkt 1. Jeżeli zachodzi konieczność tłumaczenia dokumentacji związanej z wypłatą świadczenia, obowiązek dostarczenia tłumaczenia, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spoczywa na osobie wnioskującej o wypłatę świadczenia.
 3. Ubezpieczony i ubezpieczający mają obowiązek informowania ubezpieczyciela za pośrednictwem 4Life Direct o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych we wniosku.
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polisa i wniosek ubezpieczeniowy składają się na umowę i stanowią podstawę do ustalenia warunków udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Polisa nie posiada wartości wykupu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu miedzy stronami umowy, właściwe są polskie sądy powszechne według właściwości ogólnej albo sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 NX/OWU/v2/25.03.2019

James Clayton-Wright
Menedżer ds. Underwritingu Ubezpieczeń
Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited

 

 

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*

Klikając przycisk “wyślij” wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty marketingowej przez 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134
kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności
kliknij tutaj, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia
Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE