Poznaj składkę Kup online

Wypłata świadczenia odbywa się na wniosek osoby uposażonej, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. Szczegółowo procedury opisane są w zakładce „Zgłoś roszczenie

 

Roszczenie można zgłosić na jeden z kilku sposobów:

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Rodzaj i liczba dokumentów zależą od zawartej umowy ubezpieczenia. Pełen wykaz dokumentów jest przekazywany zainteresowanemu po zgłoszeniu roszczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy wystąpią którekolwiek z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wykluczenia. Są to zdarzenia, które zwalniają Towarzystwo od odpowiedzialności wypłaty świadczeń.