Poznaj składkę Kup online

ZGŁASZANIE

REKLAMACJI

Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Klienci byli usatysfakcjonowani jakością oferowanych za naszym pośrednictwem  usług  i nie mieli powodów do reklamacji. Jesteśmy jednak tylko ludźmi i popełniamy też błędy. Jeśli takowe się przytrafią, umożliwiliśmy zgłaszanie reklamacji na jeden z kilku sposobów.

Sposoby zgłaszania reklamacji

1. W formie pisemnej na adres:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

2. Telefonicznie, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta: 22 354 50 00

3. W siedzibie firmy 4Life Direct na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu

W treści reklamacji należy podać dane, które umożliwią identyfikację sprawy oraz pozwolą na sprawne rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego reklamację;
 • nr polisy;
 • nr telefonu/adres e-mail;
 • opis przedmiotu reklamacji

   Termin i sposób rozpatrzenia reklamacji

   Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od otrzymania pisma, zapytania, skargi lub zażalenia. Odpowiedź zostanie wysłana do osoby składającej reklamację w formie pisemnej. Na wniosek Klienta może być również przesłana pocztą elektroniczną.

   W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu Ubezpieczyciel za pośrednictwem 4Life Direct poinformuje osobę zgłaszającą reklamację o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania skargi lub zażalenia.

   Jeżeli osoba zainteresowana uzna wyjaśnienie lub sposób rozstrzygnięcia skargi lub zażalenia za niewystarczający lub nieprawidłowy, może zgłosić swoją skargę lub zażalenie bezpośrednio:

   • na adres Ubezpieczyciela;
   • do miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego;
   • skorzystać z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów zwracając się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl;
   • wystąpienia z powództwem do polskiego sądu powszechnego;
   • do uprawnionych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego;
   • rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL