Poznaj składkę Kup online
Wypełnianie prostego i przejrzystego wniosku ubezpieczeniowego.

Zgłoszenie roszczenia

Zależy nam na Twoim spokoju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wszelkie dodatkowe stresy są niepotrzebne. Dlatego też uprościliśmy dla Twojej wygody proces zgłaszania wniosku o otrzymanie świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenie

Roszczenie można zgłosić:

Do zgłoszenia roszczenia będą potrzebne:

 • dane ubezpieczonego, tj.: imię i nazwisko, numer polisy oraz numer PESEL
 • dane zgłaszającego, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa
 • informacje o zajściu zdarzenia i jego okolicznościach: data i miejsce zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia np. zgon, pobyt w szpitalu, następstwo nieszczęśliwego wypadku

Kto może zgłosić roszczenie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia.

Jeśli występujący o roszczenie nie jest uprawnionym, do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania uprawnionego.

Dokumenty

Do rozpatrzenia roszczenia niezbędne jest przygotowanie dokumentów, odpowiednich dla posiadanego ubezpieczenia.

Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku,

są dostępne po wybraniu rodzaju zgłaszanego zdarzenia.

Pobierz, wypełnij i podpisz niezbędne formularze. Następnie wyślij komplet dokumentów w wybrany przez siebie sposób:

  Pocztą tradycyjną na adres:
  4Life Direct Sp. z o.o.
  ul. Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa

  Emailem na adres:
  korespondencja@4lifedirect.pl

   Jeśli robisz zdjęcia lub skan dokumentu, pamiętaj, aby to było zdjęcie oryginału dokumentu, a nie kopii. Pamiętaj, aby zdjęcia wykonywać przy dobrym oświetleniu i odpowiedniej rozdzielczości co zapewni ich lepszą czytelność.

    Osobiście w siedzibie firmy:
    4Life Direct Sp. z o.o.
    ul. Chmielna 132/134
    00-805 Warszawa

    (od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:30)

    Rozpatrzenie roszczenia

    Jeśli dokumentacja jest kompletna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmie decyzję na jej podstawie oraz w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w danej umowie.

    W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub niewystarczająca do podjęcia decyzji przez Ubezpieczyciela, wyślemy prośbę o uzupełnienie braków formalnych, kontaktując się z Tobą telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej lub tradycyjnej.

    Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

    Stanowisko

    Po zakończeniu sprawy dostaniesz sms i pismo z decyzją. Odeślemy również oryginały jeśli były przysłane.

    Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

    Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Ubezpieczyciela możesz zgłosić odwołanie od decyzji w następującej sposób:

     Pisemnie:
     Pocztą tradycyjną na adres:
     4Life Direct Sp. z o.o.
     ul. Chmielna 132/134
     00-805 Warszawa

     lub bezpośrednio na adres
     Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
     ul. Senatorska 18
     00-082 Warszawa

     Osobiście w siedzibie 4Life Direct Sp. z o.o.

      Emailem na adres:
      odszkodowania@4lifedirect.pl

      Telefonicznie:
      kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 99
      (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 19:00)

      Odwołanie powinno zawierać:

      Terminy:
      Odpowiedź na odwołanie jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku poinformujemy o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

      Odpowiedź zostanie dostarczona w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od preferowanej metody wysyłki.