Poznaj składkę Kup online

WYKAZ OFWCA

UPOWAŻNIENIE

Zgodnie z art. 22 pkt 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń poniżej znajduje się lista osób wykonujących czynności agencyjne upoważnionych do działania w imieniu 4Life Direct Sp. z o.o.

TREŚĆ UPOWAŻNIENIA

4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielna 132/134,  00-805 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000313549, NIP: 9512263500, REGON: 141496641, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 PLN

reprezentowana przez Członka Zarządu – Martę Klicką-Lewandowską                                               
niniejszym upoważnia:

SPRAWDŹ LISTĘ

>>> OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI AGENCYJNE <<<
dla GENERALI ŻYCIE S.A.


>>> OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI AGENCYJNE <<<
dla QUANTUM LEBEN AG

do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu 4Life Direct Sp. z o.o., będącego agentem ubezpieczeniowym Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i Quantum Leben AG („Ubezpieczyciele”), na rzecz Ubezpieczycieli, poprzez:

  1. wykonywanie czynności prawnych związanych z zawieraniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umów ubezpieczenia zaliczanych do grup Działu I (Generali Życie S.A.) i Działu II (Quantum Leben AG) zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym w związku z zawarciem umowy agencyjnej pomiędzy 4Life Direct Sp. z o.o., a Ubezpieczycielami („Umowa Agencyjna”),
  2. wykonywanie czynności faktycznych na rzecz 4Life Direct Sp. z o.o., związanych z obsługą umów ubezpieczenia,  o których mowa w pkt 1 powyżej, zleconych dla 4Life Direct Sp. z o.o. przez Ubezpieczycieli w ramach Umowy Agencyjnej.

  • Upoważniony pracownik może zawrzeć każdą umowę ubezpieczenia do maksymalnej sumy ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi Ubezpieczycieli.
  • Niniejsze upoważnienie obowiązuje od dnia nawiązania współpracy z 4Life Direct.
  • Niniejsze upoważnienie udzielone zostaje bez prawa do udzielania dalszych upoważnień.
  • Niniejsze upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony.
  • Niniejsze upoważnienie może być odwołane przez 4Life Direct Sp. z o.o.  w każdej chwili.
  • Niniejsze upoważnienie wygasa z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) umowy o pracę lub umowy zlecenia, zawartej pomiędzy 4Life Direct Sp. z o.o.  a OFWCA.