Poznaj składkę Kup online

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

  1. Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez pośrednika ubezpieczeniowego 4Life Direct Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa w celach marketingowych oraz będą przetwarzane przez Ubezpieczycieli: Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited i Red Sands Insurance Company (Europe) Limited z siedzibą Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonywania oceny ryzyka oraz podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia.
  2. Administratorem podanych danych osobowych w zakresie umowy na życie będzie Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, w celach marketingowych Administratorem podanych Danych będzie Spółka 4Life Direct.
  3. Ubezpieczyciele wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres email: underwriter@redsands.gi lub pisząc na adres: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.
  4. 4Life Direct wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres email: aneta.ciechowicz@4lifedirect.pl lub pisząc na adres: 4Life Direct Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do odwołania zgody, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  7. Podane dane będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
  8. Podane dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom realizującym świadczenia z tytułu umów dodatkowych, podmiotom świadczącym na rzecz 4Life Direct i Ubezpieczycieli usługi wsparcia IT, podmiotom współpracującym z Ubezpieczycielami w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, współpracującym z 4Life Direct podmiotom świadczącym usługi marketingowe, spółkom powiązanym z 4Life Direct osobowo lub kapitałowo.
  9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia realizację ww. celu przetwarzania.

KI/v2/15.11.2018

Klauzule Informacyjne:
• od dnia 18.05.2018 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 13.08.2019 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 25.06.2020 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 21.06.2021 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 18.06.2024 – KLIKNIJ TUTAJ