Poznaj składkę Kup online

Polityka Prywatności firmy 4Life Direct

Niniejsza Polityka Prywatności określa jakie dane gromadzimy i przetwarzamy, kto je przetwarza, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.
Pamiętaj, że dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe (to znaczy, że podanie danych osobowych nie jest wymagane przez
prawo). Jednak takie dane i informacje są niezbędne do świadczenia naszych usług. Jeśli nie chcesz dostarczyć nam wymaganych
informacji, może to uniemożliwić ci korzystanie z naszych usług.
Twoja prywatność jest dla nas ważna. Uważamy, że ostrożna obsługa danych jest niezbędna dla długoterminowej współpracy. Właśnie
dlatego staramy się oferować naszym klientom wysoki standard w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
  Administrator Danych Osobowych
  4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000313549, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, numer NIP 9512263500 („4Life Direct”) będącą agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.
 1. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?
  2.1 Przede wszystkim na wstępie przetwarzamy dane osobowe, jakie nam przekazałeś. Dane te w szczególności to:
  (i) imię i nazwisko,
  (ii) adres,
  (iii) datę urodzenia,
  (iv) datę urodzenia,
  (v) numer telefonu,
  (vi) nagranie rozmowy,
  (vii) adres IP z którego odwiedzane są nasze strony internetowe oraz data i czas trwania wizyty.
  2.2 Potem zaś przetwarzamy następujące dane: (i) na temat okresu w jakim korzystałeś z naszych usług,
  (ii) od osób trzecich w związku z zawartym stosunkiem prawnym (jeżeli taki występuje),
  (iii) z publicznie dostępnych rejestrów, i
  (iv) z tzw. ciasteczek „cookies” i innych podobnych technologii (dalsze informacje o „cookies” są zawarte w punkcie 8 poniżej).
 1. DLA JAKICH CELÓW I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SA PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
  3.1 Na wstępie przetwarzamy dane osobowe zarówno Twoje, jak i osób trzecich, tj. osób, których dane nam przekazałeś (osoby te są także nazywane ubezpieczonymi lub uposażonymi):
  (i) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  (ii) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
  działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  (iii) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  (iv) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  Takie przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa (tzn. nie jest wymagana Twoja zgoda).
  3.2 Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, dla których wymagana jest twoja zgoda:
  (v) celów reklamowych (naszych i stron trzecich),
  (vi) ankiety dotyczące produktów,
  (vii) analityka danych i profilowanie,
  (viii) cele statystyczne,
  (ix) monitorowanie i analizowanie trendów i użytkowania,
  (x) w celu ulepszenia targetowania i pomiaru reklam,
  (xi) ocena jakości świadczonych usług, oraz
  (xii) w celu personalizacji, a tym samym spersonalizowania wrażenia klienta.
  Przetwarzanie danych związane z odwiedzeniem naszej strony internetowej
  3.3 Podanie danych osobowych nie jest konieczne, aby uzyskać dostęp do informacji dostępnych dla każdego, opublikowanych na stronie www.4lifedirect.pl. Przepisy dotyczące ochrony danych związane z użytkowaniem strony internetowej zawarte są
  w odrębnej regulacji dotyczącej plików cookie. (patrz punkt 7 poniżej).
  Dane uzyskane w trakcie kontaktu z klientami
  3.4 Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z danymi osobowymi podanymi na stronie kontaktowej jest dobrowolna zgoda danej osoby. Dane osobowe mogą być przetwarzane przede wszystkim, jeśli dana osoba – dobrowolnie, bez żadnych wątpliwości wyrazi na to zgodę.
  3.5 Celem przetwarzania danych podanych poprzez stronę internetową jest regularne przekazywanie informacji drogą telefoniczną i/lub e-mailową na temat produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o., w tym w szczególności przekazywania informacji o ofertach specjalnych i promocjach.
  Przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczeniowych, rozpatrywaniem roszczeń ubezpieczeniowych i rozpatrywaniem skarg
  3.6 Podstawą przetwarzania danych związanych z rozpatrywaniem roszczeń ubezpieczeniowych i rozpatrywaniem skarg jest ustawa
  z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym.
  3.7 Celem przetwarzania danych może być:
  (i) wykonywanie zobowiązań i praw wynikających z umowy,
  (ii) wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  (iii) identyfikacja i weryfikacja klienta lub jego pełnomocnika,
  (iv) ochrona i dochodzenie praw w stosunku do klienta,
  (v) dokumentowanie naszych działań,
  (vi) nadzorowanie przez organy administracji państwowej i
  (vii) wykonywanie działalności zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  Przetwarzanie danych w celu pozyskania nowych klientów
  3.8 4Life Direct Sp. z o.o. prowadzi bezpośrednie działania związane z pozyskiwaniem klientów (marketing bezpośredni) na podstawie o dobrowolną zgodę osoby zainteresowanej, która ma miejsce podczas zbierania danych.
  3.9 Celem przetwarzania danych jest umożliwienie podmiotom przetwarzającym dane inicjowanie spersonalizowanych zapytań w celu bezpośredniego pozyskiwania klientów, z drugiej zaś strony, aby móc wysyłać materiały reklamowe do zainteresowanych osób za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem dowolnego innego osobistego urządzenia komunikacyjnego zainteresowanym osobom.
  Przetwarzanie danych w celu pozyskania nowych kontaktów biznesowych
  3.10 Realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 1. JAK MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?
  Możemy udostępniać informacje o Tobie w następujący sposób:
  Podwykonawcy
  4.1 Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim – podwykonawcom, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z każdym podwykonawcą zawrzemy pisemną umowę zlecenia przetwarzania danych. Umowa będzie zobowiązywała podwykonawcę do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający najwyższe standardy, w takim samym zakresie jak my przetwarzamy.
  4.2 Dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego (poza europejską strefę gospodarczą) w tym także do Państw którym Unia Europejska nie wydała decyzji o adekwatny poziomie zabezpieczeń danych osobowych. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa z zachowaniem właściwych standardów zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z klauzulami wydanymi przez Unię Europejską
  4.3 Zewnętrzni usługodawcy to pracownicy służby zdrowia, specjaliści ds. Bezpieczeństwa, księgowi, aktuariusze, audytorzy, eksperci, prawnicy i inni zewnętrzni profesjonalni doradcy; usługodawcy w zakresie podróży i pomocy medycznej; dostawcy usług call center; dostawcy usług związanych z systemami IT, dostawcy usług wsparcia i hostingu; dostawcy usług w zakresie drukowania, reklamy, marketingu i badania rynku oraz usługi analizy; banki i instytucje finansowe obsługujące nasze rachunki bankowe; niezależni likwidatorzy szkód; dostawcy zarządzania dokumentacją; doradcy budowlani; inżynierowie; egzaminatorzy; tłumacze; oraz inni dostawcy usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  Przekazywanie danych osobowych poza granicę Polski (wewnątrz grupy)
  4.4 Możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej 4Life Direct Group w celach takich samych, o jakich mowa w punkcie 3.1 powyżej. Wszystkie podmioty należące do 4Life Direct Group działają zgodnie z przepisami prawa, zachowując najwyższe standardy oraz przetwarzają dane osobowe w takim samym zakresie jak my.
  4Life Direct Group to:
  (i) 4Life Direct Insurance Services s.r.o., z siedzibą Pobřežní 394/12, Praha 8, kod pocztowy 186 00, Czechy, zarejestrowany pod numerem 05573190, oddział 4Life Direct Insurance Services s.r.o., z siedzibą w Dunajská 8, Bratislava, kod pocztowy 811 08, Słowacja, zarejestrowany pod numerem 47894288;
  (ii) 4Life Direct Kft. z siedzibą w 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49, zarejestrowany pod numerem 01-09-989231;
  (iii) 4Life Direct Insurance Services s.r.o., z siedzibą w Dunajská 8, Bratislava, kod pocztowy 811 08, Słowacja, zarejestrowany pod numerem 47894288;
  (iv) 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chmielna 132/134, kod pocztowy 00-805 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000313549;
  (v) 4Life Direct International Management Service Limited z siedzibą 3rd Floor, 114a Cromwell Road, Kensington, London SW7 4AG, Wielka Brytania zarejestrowany pod numerem 08049507;
  (vi) 4Life Direct Hellas z siedzibą Lagoumitzi str 24, Kallithea, PC:17671, Grecja, zarejestrowana pod numerem 366440.
  4.5 W każdym miejscu w którym przetwarzane są dane osobowe zastosowane są właściwe środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe.
  Dla celów prawnych
  4.6 Możemy przekazać lub udostępnić dane bez Twojej zgody właściwym organom administracji państwowej, policji, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym przez właściwe przepisy prawa.
 1. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?
  5.1 Podczas przetwarzania danych osobowych wybieramy metody, które są odpowiednie do celu, dla którego dane są przetwarzane.
  5.2 Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione i które w zakresie swoich obowiązków służbowym mają zawarte przetwarzanie danych osobowych. Dostęp do danych jest tylko w zakresie niezbędnych do celu i charakteru przetwarzanych danych.
  5.3 Przed udzieleniem dostępu do danych osobowych każdy z naszych pracowników jest odpowiednio przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych.
  Bezpieczeństwo techniczne dokumentów i innych nośników danych
  5.4 Wszystkie dokumenty oraz inne nośniki danych, które posiadamy i które zawierają dane osobowe są zgodnie z prawem zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Obejmuje to w szczególności: przechowywanie dokumentów w zamkniętych szafach oraz w zabezpieczonych przeciwpożarowo i zamykanych pomieszczeniach znajdujących się w naszej siedzibie lub w innych odpowiednich i równie bezpiecznych lokalizacjach.
  Bezpieczeństwo techniczne danych przetwarzanych elektronicznie
  5.5 Dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej na bezpiecznej platformie obliczeniowej w chmurze.
  5.6 System informatyczny zawiera elektroniczny dziennik, który identyfikuje i rejestruje, kiedy, przez kogo i dlaczego dane osobowe były dostępne lub przetwarzane w inny sposób.
  5.7 Codziennie tworzona jest kopia zapasowa plików z danymi, a kopie zapasowe są regularnie nadpisywane.
  5.8 W przypadku naprawy systemów informatycznych, naprawy będą przeprowadzane wyłącznie przez osoby godne zaufania
  i zobowiązane do przestrzegania zobowiązań i prawa w zakresie zachowania poufności z zagrożeniem zapłacenia kary umownej.
 1. JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
  6.1 Zapewniamy, że zebrane dane osobowe są przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do osiągnięcia celu przetwarzania. Przede wszystkim oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane w trakcie obowiązywania umowy, zawartej za naszym pośrednictwem i każdego dodatkowego okresu wymaganego dla ochrony i egzekwowania praw i obowiązków oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto szczególne przepisy prawa mające zastosowanie do naszej działalności wymagają od nas prowadzenia rejestrów niektórych danych przez dłuższy czas, w szczególności w celu umożliwienia przez właściwe organy administracji państwowej wykonania ich zadań.
 1. CO TO SĄ COOKIES?
  7.1 Aby Twoja wizyta na naszej stronie była przyjemna i aby zapewnić korzystanie z niektórych funkcji, będziemy używać tzw. „Ciasteczek” („cookies”) do gromadzenia i zapisywania danych. Więcej informacji można znaleźć w naszej odrębnej Polityce plików cookie dostępnej pod adresem www.4lifedirect.pl).
 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
  8.1 W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych i/ lub na przesyłanie informacji marketingowych i reklamowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: dane@4lifedirect.pl lub na następujący adres kontaktowy: 4Life Direct Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa lub dzwoniąc pod numer 22 354 50 00. Odwołanie zgody nie spowoduje żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów transmisji danych w zależności od dostawcy usług telefonicznych/ Internetu/ poczty.
  8.2 Ponadto możesz żądać udzielenia w formie pisemnej:
  a) potwierdzenia czy Twoje dane są czy też nie są przetwarzane,
  b) informacji o statusie przetwarzania( zautomatyzowanego lub ręcznego) Twoich danych osobowych w zbiorze danych,
  c) informacji o źródle z jakiego uzyskaliśmy Twoje dane,
  d) informacji o zakresie danych jakie są przetwarzane,
  e) informacji o konieczności poprawienia i zmiany Twoich danych,
  f) usunięcia Twoich danych jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty,
  g) usunięcia Twoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie było zgodne z prawem,
  h) zablokowania Twoich danych osobowych wskutek cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeżeli cofnięcie to nastąpiło przed
  osiągnięciem celu przetwarzania danych.
  Szczegółowe prawa są uregulowane we właściwych przepisach prawa.
  8.3 Jeśli poprosisz o informacje na temat tego, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, udostępnimy te informacje w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jeżeli zażądasz przetworzenia listy swoich danych osobowych, mamy prawo do odpowiedniej rekompensaty kosztów związanych z wykonaniem kopii, zamówieniem nośników technicznych i przesłaniem Ci informacji.
  8.4 Informacje przekazywane zgodnie z punktem 8.2 niniejszej Polityki będą zawierały następujące oświadczenia:
  a) cel w jakim dane będą przetwarzane,
  b) dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne, kategorie danych osobowych jakie będą przetwarzane oraz pełną informacje o źródle
  pozyskania danych,
  c) czy podanie danych jest obowiązkowe, czy też dobrowolne.
  8.5 Jeżeli stwierdzisz, że my lub podwykonawca działający na podstawie naszego zlecenia przetwarzam niezgodnie z ich celem, niezgodnie z przepisami prawa lub bez podstawy prawnej możesz: (i) zażądać informacji/wyjaśnienia od nas lub podwykonawcy,
  (ii) zażądać od nas lub podwykonawcy naprawienia błędów. To w szczególności obejmuje zmianę, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych,
  (iii) skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  8.6 Jeśli Twoje żądanie okaże się uzasadnione, naprawimy błąd lub zapewnimy, iż podwykonawca naprawi ten błąd.
  8.7 Jeżeli poniesiesz szkodę w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do uzyskania odszkodowania na drodze sądowej.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę ochrony danych. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię e-mailem lub w inny sposób.

PP/v3/22.06.2021