Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77

Słownik ubezpieczeniowy

środa, 02 czerwca 2021

Ogólne Warunki Umowy są ważnym dokumentem, z którym należy się zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli nie wiesz co znaczą pewne definicje, w artykule znajdziesz najbardziej przydatne zwroty dotyczące ubezpieczeń.

Szukasz ubezpieczenia, ale wciąż wiele zwrotów jest dla Ciebie niejasnych? Czytasz o polisie, jednak nie wiesz co znaczy np. karencja lub OWU? Z myślą o Tobie przygotowaliśmy słownik ubezpieczeń, w którym znajdziesz wyjaśnienia dotyczące najczęściej pojawiających się zwrotów dotyczących ubezpieczeń.

A – N

Agencja ubezpieczeniowa –  jest to firma, która pośredniczy w sprzedaży różnego rodzaju ubezpieczeń. Agencja ubezpieczeniowa współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym, które jest ubezpieczycielem danych produktów, które sprzedaje agencja.

Agent ubezpieczeniowy – agent ubezpieczeniowy działa w imieniu agencji ubezpieczeniowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to osoba, która pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez daną firmę. Każdy agent ubezpieczeniowy przed podjęciem pracy lub działalności, musi pozytywnie zdać egzamin przygotowany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, a także zostać wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy musi posiadać także zaświadczenie o niekaralności. Osoba taka jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących klienta.

Beneficjent – to osoba, która otrzymała uprawnienie do otrzymania wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia, na jakie wykupiona została polisa. Beneficjent nazywany może być też Uposażonym.

Choroba przewlekła – jest to długotrwały stan chorobowy. Choroby te rozwijają się latami i wymagają podjęcia specjalistycznego leczenia. Do chorób przewlekłych zalicza się m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroby autoimmunologiczne czy reumatoidalne zapalenie stawów.  Czynnikami, które mogą wpłynąć na rozwój owych chorób są m.in.: niezdrowa dieta, stres, brak aktywności fizycznej, stosowanie używek. W Bezterminowym Ubezpieczeniu na Życie choroba przewlekła nie jest wykluczeniem i można się ubezpieczyć bez względu na stan zdrowia.

Inwalidztwo – jest to brak posiadania częściowej lub pełnej zdolności do pracy poprzez brak posiadania całkowitej sprawności intelektualnej lub fizycznej, powstałej na skutek choroby, urazu lub wady wrodzonej.

Karencja – to ustalony przez towarzystwo ubezpieczeniowe okres czasu, w którym od momentu zawarcia umowy, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej. Okresy i zakres karencji różnią się w zależności od danego ubezpieczenia..

KNF – Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego, która nadzoruje m.in. rynek ubezpieczeniowy. Celem KNF jest zapewnienie m.in. bezpieczeństwa i ochrony interesów uczestników wybranego sektora.

Nieszczęśliwy wypadek – jest to niespodziewane, nieplanowane i nagłe zdarzenie powstałe w wyniku czynników zewnętrznych, na skutek którego doszło do trwałego urazu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci danej osoby lub osób.

O – Ś

Odszkodowanie – to wypłata świadczenia osobom uposażonym, zgodnie z zawartą umową. Wypłaty świadczeń dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe po uzyskaniu wymaganych dokumentów, najpóźniej w ciągu 30 dni . W przypadku Bezterminowego Ubezpieczenia na Życie, zlecenie wypłaty odszkodowania następuje w ciągu 24 godzin od zaakceptowania dostarczonych dokumentów.

OWU – są to Ogólne Warunki Umowy, w których zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące danego ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia – czas, na jaki dana osoba objęta została objęta ochroną ubezpieczeniową.

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz objęcie ochroną ubezpieczeniową. Polisa zawiera takie informacje jak m.in. suma ubezpieczenia, numer polisy idane ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa – określona kwota jaką płaci ubezpieczający, w celu zapewnienia ciągłości ochrony.

Suma ubezpieczenia – jest to kwota na jaką wykupiona została ochrona ubezpieczeniowa.

Świadczenie – to wypłata z tytułu powstałego zdarzenia na wypadek którego wykupione zostało ubezpieczanie.

U -Z

Ubezpieczenie Direct – jest to rodzaj ubezpieczenia, które można zakupić przez telefon, bez konieczności wychodzenia z domu. Słowo „Direct” w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego oznacza „Bezpośredni”. 

Ubezpieczenie online – jest to możliwość zawarcia umowy przez Internet. By ubezpieczyć się online, wystarczy wypełnić formularz. Jest to jedna z najwygodniejszych form możliwości ubezpieczenia się.

Ubezpieczenie bezterminowe – jest to rodzaj ubezpieczenia, którego data zakończenia ochrony nie jest z góry ściśle określona. Ochrona ubezpieczeniowa trwa tak długo, jak opłacane są składki, a umowa wygasa w dniu wystąpienia zdarzenia, na wypadek którego wykupiona jest polisa.

Ubezpieczenie terminowe – jest to ubezpieczenie posiadające określony zakres dat, w którym obowiązuje dana ochrona.

Ubezpieczony – ubezpieczonym jest osoba, która objęta została ochroną ubezpieczeniową. Zakres ochrony określają warunki danej umowy. Często się zdarza, że ubezpieczonym jest również ubezpieczający.

Ubezpieczyciel – inaczej Zakład Ubezpieczeń lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jest to firma prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, nad którą nadzór finansowy sprawuje KNF. W przypadku ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem 4Life Direct, ubezpieczycielem jest Generali Życie T.U. S.A.

Uposażony – jest osoba lub osoby wskazane przez ubezpieczającego do odbioru świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia. W Bezterminowym Ubezpieczeniu na Życie „Moi Bliscy”, można wskazać dowolną liczbę uposażonych osób.

Wniosek ubezpieczeniowy – jest to dokument, który wypełnia dana osoba, by móc przystąpić do wybranego ubezpieczenia. Dokument ten zawiera wszelkie niezbędne informacje, które potrzebne są, by  móc zostać objętym ochroną. Wniosek taki jest podstawowym dokumentem wymaganym przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wyłączenia odpowiedzialności – są to powody i okoliczności określające to, za co nie zostanie wypłacone  świadczenie. Kwestie te zawarte są w Ogólnych Warunkach  Ubezpieczenia. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – jest to określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe obszar działania danej polisy. Zakres ten określa zdarzenia, za które ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność i na podstawie m.in. którego może być zrealizowana wypłata świadczenia.


Masz pytania? Możesz do nas zadzwonić na bezpłatny numer infolinii: 800 007 750. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach na życie za pośrednictwem 4Life Direct, kliknij tutaj.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.