Poznaj składkę Kup online

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych


ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest 4Life Direct Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313549, Numer NIP 9512263500, kapitał zakładowy 1.000.000 złotych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz zwrócić się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub za pośrednictwem adresu e-mail: aneta.ciechowicz@4lifedirect.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przedstawienia Ci oferty – podstawą jest prawnie uzasadniony interes 4Life Direct, jakim jest konieczność właściwej obsługi otrzymywanych zgłoszeń (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznym (doboru usług do potrzeb klientów) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w przypadku udzielenia zgody marketingowej w celach marketingowych. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne;
e) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

ODBIORCY DANYCH
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz 4Life Direct (np. dostawcom usług informatycznych, spółkom powiązanym z 4Life Direct osobowo lub kapitałowo). Dane będą przekazane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wśród nich takich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmiot Danych może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE TWOICH DANYCH
1. W niektórych przypadkach np. wysyłanie ofert podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, miejscu zamieszkania.
2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień
co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia z Tobą korespondencji oraz wyjaśniania zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub przez okres do odwołania zgody. Po tym czasie Twoje dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

TWOJE UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z 4Life Direct Sp. z o.o. za pomocą dowolnego środka komunikacji:
a) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania od 4Life Direct Sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania Twoich danych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji;
c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 4Life Direct Sp. z o.o. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez przepisy prawa;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone
w zakresie przetwarzania;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie 4Life Direct Sp. z.o.o.
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

KI/v5/21.06.2021

Klauzule Informacyjne:

• od dnia 18.05.2018 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 15.11.2018 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 13.08.2019 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 25.06.2020 – KLIKNIJ TUTAJ
• od dnia 18.06.2024 – KLIKNIJ TUTAJ