Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77
Wypełnianie prostego i przejrzystego wniosku ubezpieczeniowego.

Zgłoś odszkodowanie – GENERALI ŻYCIE TU S.A.

W ubezpieczeniach na życie sprzedawanych za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o.,  ubezpieczycielem jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zależy nam na Twoim spokoju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wszelkie dodatkowe stresy są niepotrzebne. Dlatego też uprościliśmy dla Twojej wygody proces zgłaszania wniosku o otrzymanie świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenie

Roszczenie można zgłosić:

Do zgłoszenia roszczenia będą potrzebne:

 • dane ubezpieczonego, tj.: imię i nazwisko, numer polisy oraz numer PESEL
 • dane zgłaszającego, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa
 • informacje o zajściu zdarzenia i jego okolicznościach: data i miejsce zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia np. zgon, pobyt w szpitalu, następstwo nieszczęśliwego wypadku

Kto może zgłosić roszczenie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia.

Jeśli występujący o roszczenie nie jest uprawnionym, do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania uprawnionego.

Dokumenty

Do rozpatrzenia roszczenia niezbędne jest przygotowanie dokumentów, odpowiednich dla posiadanego ubezpieczenia.

Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku,

są dostępne po wybraniu rodzaju zgłaszanego zdarzenia.

Pobierz, wypełnij i podpisz niezbędne formularze. Następnie wyślij komplet dokumentów w wybrany przez siebie sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

 • Emailem na adres:

korespondencja@4lifedirect.pl 

Jeśli robisz zdjęcia lub skan dokumentu, pamiętaj, aby to było zdjęcie oryginału dokumentu, a nie kopii. Pamiętaj, aby zdjęcia wykonywać przy dobrym oświetleniu i odpowiedniej rozdzielczości co zapewni ich lepszą czytelność.

 • Osobiście w siedzibie firmy:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Rozpatrzenie roszczenia

Jeśli dokumentacja jest kompletna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmie decyzję na jej podstawie oraz w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w danej umowie.

W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub niewystarczająca do podjęcia decyzji przez Ubezpieczyciela, wyślemy prośbę o uzupełnienie braków formalnych, kontaktując się z Tobą telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej lub tradycyjnej.

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Stanowisko

Po zakończeniu sprawy dostaniesz sms i pismo z decyzją. Odeślemy również oryginały jeśli były przysłane.

Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Ubezpieczyciela możesz zgłosić odwołanie od decyzji w następującej sposób:

 • Pisemnie

Pocztą tradycyjną na adres:
4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

lub bezpośrednio na adres
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

 • Osobiście w siedzibie 4Life Direct Sp. z o.o.
 • Emailem na adres:

odszkodowania@4lifedirect.pl

 • Telefonicznie:

kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 354 50 00
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 19:00)

Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego odwołanie
 • nr polisy, nr sprawy
 • nr telefonu/adres e-mail
 • opis i uzasadnienie przedmiotu odwołania
 • datę złożenia odwołania

Terminy:

Odpowiedź na odwołanie jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku poinformujemy o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź zostanie dostarczona w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od preferowanej metody wysyłki.

Masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami

  • Infolinia Biura Obsługi Klienta +48 22 354 50 00
   (od poniedziałku do piątku 8:00 – 19:00)
   • Dział Odszkodowań
    4Life Direct Sp. z o.o.
    ul. Chmielna 132/134
    00-805 Warszawa
    (od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:30)